་[༡]«པེ་»་ད། «སྣར་»་དེ།ུ[༢]«པེ་»«སྣར་ བཞི།[༢]ི«སྣར་»ཏའི།་[༤]«སྣར་»་དང་། [༥]«པེ་»
«སྣར་»་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཀྱི།་་་
«པེ་»«སྣརུ་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»བཏགས [༢]«པེ་»«སྣར་»ངོ་བོ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ནི།
[༨]«པེ་»ུ«སྣརུ་པ།ུ་་
«པེ་»«སྣརུ་བསྐྱེད་། [༢]«པེ་»«སྣུར་»འཆའ། [༢]«པེ་»«སྣར་»དོན།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ུཔ། [༢]«པེ་»«སྣར་གསུང་ས་པ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བཞག་་
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»ུ་དམ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»ལུས་་་
«པེ་»ུ«སྣརུ་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་བརྟག་
[༡]«པེ་»«སྣར་»མ་སྐྱེས [༢]«པེ་»«སྣར་»བནྟོས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཉིད། [༢]«པེ་»«སྣར་»པོ་བྱ་
བ་ནི།་་
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་---ུ་བའི། [༢]«པེ་»«སྣར་རྡེ། [༢]«སྣར་»གྱི། [༦]«པེ་»«སྣར་བ་ནི།་[༢]«སྣར་»དེ།
[༦]«པེ་»ུ«སྣརུ་ཞེསུ་
[༡]«པེ་»«སྣར་དེས [༢]«པེ་»«སྣར་»་གང་ཡིན། [༢]«པེ་»«སྣར་»ལྟ་འོག་ཏུ་སྙིམས། [༢]«པེ་»
«སྣར་»ུ་པོ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཀློང་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་ མ། [༧]«པེ་»«སྣར་»རེངས། [༢]«པེ་»
«སྣར་»ུ་ཀྱང་།ུ་
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་ བའི། [༢]«པེ་»«སྣར་»གནས།་[༢]«སྣར་ བརླབས།«པེ་»«སྣར་»ན།
[༥]«
པེ་»«སྣར་»སྭ་་
[༡]«པེ་»«སྣར་བ། [༢]«པེ་»«སྣར་»པའི་ད་ང་། གནས [༢]«ཅོ་»བརྟགས [༤]«པེ་»«སྣར་གི།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་ བཞིའི། [༢]«པེ་»«སྣར་» [༢]«པེ་»«སྣར་གྲ་[༤]«པེ་»«སྣར་»་དོན།
[༥]«པེ་»ུ«སྣརུ་རྗེ། [༦]«པེ་»ུ«སྣར་---་བསྒོམ་པར། «པེ་»«སྣར་»སྐྱེད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ནི།
[༩]«པེ་»«སྣར་ པོ། [༡༠]«པེ་»«སྣར་»སྲུཾ།
[༡]«པེ་»«སྣར་ པོག་མེད་།«ཅོ་»ཕོག་མེ། [༢]«པེ་»«སྣར་»གསུང་། [༢]«པེ་»«སྣར་ པའི། [༤]«པེ་»
«སྣར་---ུ་ནི།ུ[༥]«པེ་»«སྣར་»་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་»ལྷ་དང་།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»ནཱ། [༢]«སྣར་»བརླབས་
[༡]«པེ་»«སྣརུ་མཁའི་ཞེས་པ།་[༢]«པེ་»«སྣར་པའི། [༢]«པེ་»«སྣར་པ། [༤]«པེ་»«སྣར་»ལྟ།
[༥]«པེ་»«སྣརུ་ཞེ།་་
[༡]«པེ་»«སྣར་»ུ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བའོ། [༢]«པེ་»«སྣར་»་དུ། [༤]«པེ་»«སྣར་»པའོ།
«པེ་»«སྣར་»་ད་ང་།
[༡]«སྣར་ཱརྦོ། [༢]«སྣར་»གད་བས [༢]«པེ་»«སྣར་»་མ། [༤]«པེ་»«སྣར་»ཤུ་ཤས [༢]«པེ་»
«སྣར་»འདུད་། [༦]«པེ་»«སྣར་ཡིས། [༧]«པེ་»«སྣར་---ལ་སོགས་པ།་[༢]«པེ་»«སྣར་»བཞིབ།
23---224


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*