སྨོས་སོ། དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་གང་གིས་སེམས་མངོན་པར་དགའ་
བར་འགྱུར་བ་དེ་
རྒྱལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱང་་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་[༡]སྨོས་ས་སོ། གང་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
དང་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་ལྷ་མོ་དང་ལྡན་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་
བ་
དེ་ཐམས་ཅད་ས་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་གཟུགས་བསྐྱེད་[༢]པར་མི་ནུས་པས་དེའི་
ཕྱིར་
ས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་བསྟན་ཏེ།
དེའི་ཕྱིར་ས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་[༢]སྨོས་ས་སོ། ད་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཆུའི་ཆར་འབེབས་པས་ཆུ་རྡོ་རྗེ་་
ཞེས་བྱ་བའི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བར་བསྟན་ཏོ།
དེའི་ཕྱིར་ཆུ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱའོ། དེ་ལྟར་ཆུ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་་་་
ད་པར་བསྟན་
ནས་མེ་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མེ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་
བར་བསྟན་ཏོ།
དེ་ལྟར་མེ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པར་བསྟན་ན་ནས།
ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་གཟུགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རླུང་རྡོ་
རྗེ་
ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པར་བསྟན་ཏོ། དེ་ལྟར་རླུང་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་
བའི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བསྟན་ན་ནས། སྒྲིབ་པ་མེད་པར་སྣང་བའི་རང་བཞིན་
ནམ་
མཁའ་རྡོ་རྗེ་ཞེས༐བྱ་བའི་[༤]བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་མངོན་པར་སྤྲུལ་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་་་་་
དཔའ་སྨོས་ས་སོ།
དེ་ལྟར་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་མངོན་པར་བསྒྲུབས་ནས།
ད་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
རང་བཞིན་དུ་བསྟན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སྨོས་ས་སོ།
དེ་ལྟར་གཟུགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཡང་བསྟན་ནས། གཉིས་སུ་
23---240


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*