[༡]«པེ་»«སྣར་»ལས [༢]«པེ་»«སྣར»་མ།་[༢]«པེ་»«སྣར་---ནི། [༤]«པེ་»«སྣར་»་ཀྱི།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»སྟེ། [༢]«པེ་»«སྣརུ་མྱང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་རིམས་ཀྱིས [༢]«པེ་»«སྣར་»པས་་
[༡]«པེ་»«སྣར་»་དུ། [༢]«པེ་»«སྣར་»་གང་ད་ག་གི་ལུས་སས་མ། [༢]«པེ་»«སྣར་»དུ།་[༤]«པེ་»
«སྣར་»སྐྱེད་། [༥]«སྣར་ ད་ག [༦]«པེ་»«སྣར་»འཁྲུག
[༡]«པེ་»«སྣར་བུ་ཡེ་ཤེས་
[༡]«པེ་»«སྣར་»སྦུ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ལས [༢]«པེ་»«སྣར་»བརྟག [༤]«པེ་»«སྣར་པར།

གིས། [༩]«པེ་»«སྣར་»བསྐྱེད་། [༡༠]«པེ་»«སྣར་»སྐྱོ
[༡]«པེ་»«སྣར་ བཞི།
་་་་་་
་་
བཇུ
ར་འབྲས་རེདུ་མིག
གྱུད། ()་་
་་

དཟ་གཞི། ཟེ་དགེ། པེ་ཚིན། སྣར་ཕང། ཚོ་ནི།

་ཚ གྱུད གྱུད་འགྲེག་གྱུད།་ཟད།

ཟད་རྟག ཟི རྡི དི ཟི

ཚན་གྲངས།

ལྗབ། བཞ

ཟང་།

ཚེག་ཁྱཾམ། ཐུ


་་
་་
ནྟ་་
་་


23---2ཏྲ་2


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*