བའི༑ ཞལ་གསུམ་གྱིས་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན། རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་
རྫོགས་པའི།
ཕྱག་དྲུག་པ་ནི་བསམ་པར་བྱ། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་འཁོར་འོ་འོ་འཛིན།
ཨུཏྤལ་སེར་པོ་ཕྱག་ན་བསྣམས།-- གཡོན་པ་འགྱིང་བས་དྲིལ་བུ་སྟེ། རིན་
ཆེན་རལ་གྲི
ས་ཕྱག་ནི་བརྒྱན། སྙིང་ག་ནས་ནི་བྱུང་གྱུར་ནས། འདོད་ཆགས་
ཞེ་སྡང་གིས་
རྨོངས་པའི། སེམས་ཅན་དབང་དུ་བྱེད་པ་ནི། འོད་ཀྱིས་རེག་
པ་ཙམ་གྱིས་ཏེ།
སེམས་ནི་མེད་[༢]ལྟར་དབང་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་མངོན་
པར་
ཕྱོགས་པར་གནས། སླར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ད་བུས་སུ་ནི། བྱང་གི་
ཕྱོགས་ཀྱི་
གྲྭར་ནི་བཞུགས[༢]། གསང་སྔགས་ཡི་གེ་ལས་གྲུབ་པའི། མཁས་
པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
བསྐྱེད། རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་ད་བང་བསྐུར་བའི།
ཁ་དོག་གསུམ་དག་ཞལ་གསུམ་པའོ།་།རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཆོག་ལྡན་པ།
ཕྱག་དྲུག་པ་ནི་རྣམ་པར་བསྒོམ། སོ་སོའི་རིགས་བཞིན་ཁ་དོག་བ་རྒྱ། དེ་
དག་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པར་བྱ།
སྒྲོལ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་གསུངས་པ་ནི། ཀུན་དུ་
བཟང་པོ་[༤]
བསྒོམ་པར་བྱ། ཨུཏྤལ་ཡོངས་སུ་བསལ་ནས་ནི། པདྨ་དེ་ལ་སྦྱིན་
པར་བྱ། བྱམས་པ་ཀླུ་ཤིང་མེ་ཏོག་སྟེ། ལྷག་མ་རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་གནས[༥]།
འཇམ་དཔལ་དྲིལ་བུ་རལ་གྲི་མཆོག་ དེ་བཞིན་དུ་ནི་རབ་ཏུ་གནས། ལག་པ་
གཡོན་པ་ས་
ལ་གནོན། གཡས་པ་ཞུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། ལྷག་མ་ཀུན་དུ་བཟང་
པོ་ཡི།
 ཕྱག་རྒྱ་དེ་ནི་རྣམ་པར་བསྒོམ། ཤར་གྱི་ངོས་ལ་གཉིས་[༦]ཉིད་དེ།
ས་ཡི་སྙིང་པོ་བྱམས་པ་གནས། ལྷོར་ནི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། ནམ་མཁའ་ཞེས་
བསྟན་
ཀུན་དུ་གནས། ནུབ་ཏུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་། འཇམ་པའི་
དབྱངས་ནི་
རྣམ་པར་གནས། བྱང་དུ་སྒྲིབ་སེལ་བསྟན་པ་དང་། ཀུན་དུ་
བཟང་པོ་ར
བ་ཏུ་གྲགས། འདི་ལྟར་འདི་ཡི་ད་མ་གསུངས་པ། གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་
23---271


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*