[༡]«པེ་»ུ«སྣརུ་མང་། [༥]«པེ་»«སྣར་»པ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཐིམ།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»ཀྱི། «པེ་»«སྣར་»བསྟོད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཅིང་། [༤]«པེ་»«སྣར་»་པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་---ནི། «པེ་»«སྣར་ན། [༢]«པེ་»«སྣར་»མ།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»ུཔ། [༥]«པེ་»«སྣར་»བ། [༢]«པེ་»«སྣར་ཀྱི། [༤]«པེ་»«སྣར་»་རྣམས།
[༥]«པེ་»ུ«སྣར་»ུཔས།
[༡]«པེ་»«སྣརུ་ནས «པེ་»«སྣར་»ཤི་གྷཾ། [༨]«པེ་»«སྣར་ནི། [༤]«པེ་»«སྣར་»བསྒོམས།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་ནས «པེ་»«སྣར་»སྟེངས། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཉམས་ཆུད་པར་གྱུར་ནས། [༤]«པེ་»
«སྣར་»ུབསྟན།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་གྱུར། «ུཔེ་»«སྣར་ སྒོམ། [༢]«པེ་»«སྣར་བསྐོམ། [༤]«པེ་»«སྣར་ན། [༥]«པེ་»
«སྣར་ བཀྲེས།ུ[༦]«པེ་»«སྣར་ཡ་དཀན། [༧]«པེ་»«སྣར་ཞིག
[༡]«པེ་»«སྣར་»་དུ། [༥]«པེ་»«སྣར་ བུརླབས། «པེ་»«སྣརུ་གྱུར་པའི། [༤]«པེ་»«སྣར་»་དུ།
[༥]«པེ་»ུ«སྣརུ་ཚོགས། [༦]«པེ་»«སྣར་ བསྒྲུབ། [༧]«པེ་»«སྣར་ བརྟུལ། [༨]«པེ་»«སྣར་ ཡང་།
[༩]«པེ་»«སྣར་ བསྒྲུབ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཡང་། «པེ་»«སྣར་ བརྩམས། «པེ་»«སྣུར་»གསུང་བ། [༤]«པེ་»«སྣར་»
མཆེས།[༥]«སྣར་»བསྒྲུབ། «པེ་»«སྣར་ ཞེས། [༧]«སྣར་ པར། [༨]«པེ་»«སྣར་ བསྒྲུབ།
[༩]«པེ་»«སྣར་ [༡༠]«པེ་»«སྣར་»པས། [༡༡]«པེ་»«སྣར་གྱུར་པའི།
་་་
བསྡུར་འབྲས་རེའུ་མིག
ཎྱ

དཔེ་གཞི། སྡེ་དགེ། ཟ་ཆེན། སྣར་ཐང་། རྩོ་རྣ
---- --
སྡེ་ཚན། སྒྱུད ད་འགྲེལ སྒྱུད།
-- -- -- -- ---- -- --སྦ ---
ཕོད་རྟག ཕི དི དི

ཚན་གྲངས།

བ། -- -- བ་-- -- ན་

ཟང་།

ཚེག་ཁྱིམ།

23---395


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*