སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པ།་་་་་་་་་་་་་་-་་
ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ར་ང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལ་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་
བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའི་ལམ།་་་་་་་་
བསྒོམ་ལམ་གྱི་བྱེད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟག་པ་ད་ང་བ་ཅས་པའི་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་
མོས་པ་བསྒོམ་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
བསྟོད་བཀུར་བསྔགས་གསུམ།་་་་་་་་་་་་་་་
བསྔོ་བ་བསྒོམ་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྒོམ་ལམ།་་་་་་་་
ཟག་པ་མེད་་པའི་བསྒོམ་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་
སྒྲུབ་པ་བསྒོམ་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྣམ་ད་ག་བསྒོམ་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྐབས་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པ། -
སྲིད་པ་ད་ང་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གན་ས་པ།་་་་་་་
ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་དང་ཐབས་ཀྱིས་རིང་བ་མ་ཡིན་པ།
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ད་ང་གཉེན་པོའི་ར་བ་ཏུ་དབྱེ་བ།་་་
བྱཽདོ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ོབྱཽར་བརི་མཉམ་པ་ཉིད།་་་་་་་་་
མཟོང་བའི་ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྐངས་བི་པའི་འགྲེལ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་
ནོམ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
བྱིདོ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
བྱཽདོ་བརི་ཡོན་ཏན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*