འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ཀྱང་འགེགས་ན་ནི་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་
ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་བཟློག་ན་གནོད་པ་ཅན་གྱི་
ཚད་མ་ཡོད་པས་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ།
དེ་བས་[༢]ན་ཕྱིའི་་
དོན་ཡོད་པར་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན་མ་ཡིན་ཏེ།
གང་གི་ཕྱིར་གང་ཞིག་རིག་པ་་
ན་གང་རིག་པའི་ཐབས་མེད་པ་དེ་ནི་
རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་རིག་པ་ན་སེར་
པོ་མི་རིག་པ་བཞིན་ན་ནོ།
ཡང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་རིག་པར་གྱུར་པ་[༢]ན་མངོན་
པར་འདོད་པའི་ཕྱིའི་དོན་རིག་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱབ་པར་
བྱེད་པ་མི་དམིགས་པའོ།
གང༐གི་ཕྱིར་[༤]ཉེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་ན་རྣམ་པ་
མེད་པས་
ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། ཤིན་ཏུ་ཐལ་ཆེས་པའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་རྣམ་པས་ཀྱང་
མ་ཡིན་ན་ནོ།
མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མེད་པས་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་དང་
བཅས་པས་ཀྱང་མ་
ཡིན་ནོ། ཕྱོགས་གཞན་ཡང་མི་སྲིད་པས་ཤེས་པ་གཞན་མེད་
པས་ན་[༥]དོན་རིག་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་
པ་མ་ཡིན་ནོ། མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བ་ཡང་མ་
ཡིན་ནོ། རིག་པའི་ཐབས་མེད་པ་ཡང་རིག་
ན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་[༦]བཟློག་ན་གནོད་
པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ཡོད་པས་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།
དེ་ལྟ་བས་[༡]སྔར་གཏན་
ཚིགས་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལས་བཟློག་པར་གྲུབ་པས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་
དེ་ཉིད་མ་རིག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་[༨]རིག་པ་ཡིན་ན་ནོ།

ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས[༩]་ངོ་བོར་འདུས་པས་གཉིས་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པོ་ཞེས་ཟེར་ན།
དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་དེར་སྣང་བ་ལས་ཐ་ད་ད་པར་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་
ལ་བརྟེན་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གཞན་ཡོངས་སུ༐
རྟོག་གམ[༡༧]། འོན་
བུ2---17


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*