བརྗོད་པར་བྱའོ། དེ་དག་ལས་ད་ང་པོར་འཇིག་རྟེན་ལས་འད་ས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
མེའི་སྔ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲོ་བ་རྟོགས་པས་ན་དྲོ་བར་གྱུར་པ་སྟེ།
དེའི་
དམིགས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།
གཟུགས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
གཟུགས་སུ་རུང་བ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ད་དོ། ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ཚོར་བའི་
མཚན་ཉིད་ད་དོ།
མཚན་མར་འཛིན་པའི་བད་ག་ཉིད་ཡིན་པས་ན་འདུ་ཤེས་ས་སོ།
སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་སེམས་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་ཡིན་པས་
ཉེ་
བར་མཚོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ[༡]། འདུ་བྱེད་གཞན་ད་ག་ཀྱང་གཟུང་བར་བྱའོ།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ད་དེ། དེ་རྣམས་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི༐ཚིག་གི་[༢]ལྷག་མའོ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཉམས་
སུ་མྱོང་བའི་དོན་བཀག་ན་མངོན་
སུམ་ལ་སོགས་པ་[༢]གནོད་པར་འགྱུར་བས་ན་
སྣང་བ་ལས་གཞན་ནི་རིགས་པས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་
པར་གྱི་རང་བཞིན་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པ་ཡིན༐
པར་ལྡོག་[༤]པས་བསྟན་པར་
འགྱུར་རོ།
རྣམ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། གནས་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་ཏེ།
གནས་པའི་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཏེ[༢]། རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་
ནི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པར་འགྱུར་ར་རོ།
ཅིའི་ཕྱིར་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན།
དེ་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། གང་གི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པར་
གྱུར་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀུན་གྱི་མཚན་ཉིད་དམིགས་པ་དང་བྲལ་བས་
མི་གནས་ཏེ།
མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་པ་མེད་པར་དོན་
ལ་[༦]སྤྱོད་ད་དེ།
ངེས་པར་གནས་པ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ནི་ངོ་བོ་འོ། ཆུང་ངུ་དང་
འབྲིང་དང་ཆེན་པོའི་ད་བྱེ་བ་རྟོགས་
པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཉིད་དེ།
བུ2---24


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*