དང་བཞི་ལ་མས་རིམ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོས་[༡]སྒྱུར་བ་བཞི་
ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་གཞན་ཡང་འཁོར་ལོས་[༢]སྒྱུར་བ་གང་ནས་འགྲོ་་
བའི་ལམ་ནས་འགྲོ་ཞིང་འདུད་པར་བྱེད་དེ།
དེ་ཉིད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ད་བང་
གིས་
སྐྱེས་པའི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ད་ང་ད་པུང་སྟེ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་
སོགས་པའི་ཚོགས་ཀུན་ནོ།
གང་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རང་བཞིན་
གྱི་ལམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྟེ།
འགྲོ་བས་བདག་་་་་
མེད་པ་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བསྐྱེད་ད་དེ།
དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་མ[༢]
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏེ། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པས་[༤]
རང་བཞིན་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ས་སོ།
ཡང་དག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་
བསྐྱེད་ད་དེ།
དེ་བས་ན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་དེ་ནས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་
འགྲོའོ། ཡུལ་[༥]ནི་གང་ཅུང་ཟད་ཅིག་གི་རྗེས་སུ་མི་འགྲོ་སྟེ།
སྐྱེད་[༦]པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། དེ་བས་ན་ནམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དང་་
གཞན་གྱི་དོན་འདོད་པས་ཡུམ་ལ་འདོད་[༧]པ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྟོན་པར་འགྱུར་
རོ༑
ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕན་ཡོན་འཛིན་པ་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་བཀུར་སྟི་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་
གསུམ་པའི་བཤད་པའོ།

དེ་ནས་དེའི་རྗེས་ལ་བདག་གི་རང་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་བྱས་པའི་ཕྱིར་
གཞན་གྱི་དོན་དུ་མོས་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
དེ་དག་ཆ་གཉིས་བཞག་པ་ལས། ཀཽ་ཤི་ཀ་ཁྱོད་ཆ་གང་
ལེན་ཞེས་རྒྱལ་བས་དྲི་བ་རྨས[༢]པ་དང་།
གང་གི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གདུང་གིས་དོག་
е-2---64


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*