ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་མེད་ད་དག སྒྲུབ་དང་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཞེས། བྱ་བ་འདི་ནི་
བསྒོམ་པའི་ལམ།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་རྣམས་ཀྱི། ལམ་ཤེས་ཉིད་
ནི་དེ་འདྲར་བ་ཤད།
ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
སུ་ཤེས་པ་མེད་པར་ལམ་ཡང་ད་ག་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་
པ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར།
དཔའ་བོ་གར་སྤྱོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་མཐོང་ནས་ཁམས་་
གསུམ་སྟེ་འདོད་པ་དང་།
གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་
འདས་པ་ད་ང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རྗེས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་
པ་གཞན་གྱི་དབང་ལ་
དབང་ཐོབ་པ་ན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་་
པའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་བསལ་བར་གྱུར་ཀྱང་འགྲོ་བ་བད་ག་ཏུ་འཛིན་པས་འཁོར་་་་་
བར་སྐྱེ་བ་མཐོང་ནས་མི་རྟག་པས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་
དེ་དག་ཏུ་གནས་པའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས༐
པ་མེད་[༡]པས་རྒ་དང་ན་དང་འཆི་བ་
མེད་ཀྱང་རྒ་བ་
ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་འཆི་འཕོ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། གང་
དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ན་མཚན་མའི་རྣམ་པར་གཡེང་[༢]བས་
རབ་ཏུ་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་དེ་ནི་དཔའ་བོའོ།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐབས་ལ་
མཁས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ།
དེ་ལྟར་ཉེ་བར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་
པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་
གནས་པར་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལས་བཟློག་ནས་བསྟན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ལ་
དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཐབས་ལ་མི་མཁས་པས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ད་ང་རིང་བར་གྱུར་ཏེ།
ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་
ཅ་2---82


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*