དང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཉིས་ཀྱི་[༡]བར་སྐབས་དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
གནས་ཏེ།
སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་[༢]མཚན་མ་རབ་ཏུ་སྒོམ་མི་བྱེད། འདི་ལ་
མཚན་མ་མེད་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་པར་གྱུར་པའོ།
ཇི་སྐད་
བསྟན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གང་འདོད་པ་བཞིན་དུ་མཐའ་གཉིས་
སུ་མི་ལྟུང་ངོ་།
རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་
པའི་འཛིན་པ་མེད་པས་ན་ཞི་བའོ།
འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤངས་པས་
ན་རབ་[༢]ཞི་བའོ།
སྤྱོད་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་བའོ།
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། བར་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་
པ་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་བར་སྣང་འཕུར་བའི་བྱ་ལ་གནས་ནི་གཞིའི་
རང་བཞིན་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་མེད་ད་དེ།
རྣམ་པར་དཔྱད་ན་དེ་ནམ་
མཁའ་ལ་གནས་པ་མེད་ད་དོ།
གཤོག་པ་གཉིས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ས་ལ་ཡང་མི་ལྟུང་
ང་ངོ་།
དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་
པའི་སྒོར་
སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་སས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་
འདས་ལ་མི་རེག་གོ།
དམིགས་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་མཚན་མར་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། ཆགས་པ་མེད་པའི་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་དཔེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བསྟན་པའི་ཕྱིཕྱིར།
དཔེར་ན་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
དཔེར་ན་འཕོང་ལེགས་པར་ལོབས་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་
ཞིག་གིས་ལེགས་པར་གནམ་དུ་མད་འ་འཕངས་ཏེ།
མདའ་གཞན་དག་ནི་ཕྱི་
བཞིན་རྒྱུད་མར་
ལོངས་[༤]བཏགས་ནས། དེའི་སྔ་མའི་མདའ་དེ་ས་ལ་ལྟུང་བའི་
སྐབས་མི་འབྱེད་ད་དེ།
མི་དེ་འདོད་ན་མདའ་དེ་ས་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར། དེ་ལྟར་
62---129 


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*