ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་སྟོན་པར་འདོད་པས་ཞེས་སྔ་མ་དང་འབྲེལ་ཏོ། དེ་བས་ན་
ཉིན་མཚན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྙིང་རྗེ་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་བརྩོན་
པར་བྱའོ།
དོན་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་ཞེས་དཔེས་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིཕྱིར། མི་ཞིག་་
ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
ད་པེར་ན་མི་ཞིག་སྔོན་ཆད་མ་རྙེད་པའི་རིན་
ཆེན་མཆོག་སྟེ།
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དུས་གཞན་ཞིག་རྙེད་པར་གྱུར་ཏེ་་་་
དགའ་བ་ལས།
དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པས་་་་
བག་མེད་པར་གྱུར་ཏེ།
རྙེད་པ་སྟོར་[༡]ན་ནི་དེ་ལ་སྟོར་[༢]བར་མི་འདོད་པ་དང་
མངོན་པར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་དང་བྲལ་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་རིན་ཆེན་འདོད་
པས་རྟག་ཏུ་སྡུག་
བསྔལ་ལོ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཞུགས་རྙིད་
པར་
དཀའ་བའི་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆེ་དང་འདྲ་བའི་སྙིང་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དོར་བར་མི་བྱའོ།
རིན་ཆེན་དོར་བ་རྙེད་པ་
ལྟར༑
འདི་ལྟར་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་གཏུམས་[༢]ནས་རབ་ཏུ་བརྩོན་པས་སེམས་
ཅན་
འཛིན་ཏོ། གང་གི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་་
གོམས་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་
པ་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་[༤]མྱུར་བ་ཉིད་དུ་
ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ལེའུ་
སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ[༥]་གཉིས་པའི་བཤད་པའོ།

སྙིང་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་དག་གིས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཐུན་མོང་གི་འབྲས་བུ་
བསྟན་ན་ནས།
ཁྱད་པར་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་རྟོགས་པར་
བྱ་བའི་ཕྱིཕྱིར།
དཔེ་སྡོན་དུ་འགྲོ་བས། ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
བུ་2---143


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*