གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་ནས་དེ་བཞིན་དུ་དགའ་བར་ཏེ་[༡]ཡིད་
བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་གྱི།
ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་གླིང་ཐོབ་པ་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུའོ།
ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་སྦྱིན་པ་མི་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་[༢]
ཆེད་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་
ཏུ་བསྔོ་བར་བྱའོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། བྱང་་
ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ།
བསྟན་མ་ཐག་པའི་རིམ་པས་[༢]སྦྱིན་པ་
བྱིན་ཏེ།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པ་གསལ་བ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་་
ཅན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་ལ་སྦྱིན་པ་འདི་བྱིན་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་དེ་ལྟ་
བུའི་བསམ་པས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ལ། དེ་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་་
མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ན།
བྱང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་མི་ཟད་པའི་སྦྱིན་པ་ཟད་
པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་ས་སོ།
དེ་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་
འབྲས་བུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིཕྱིར།
སྦྱིན་པ་བྱིན་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་ཏེ།
སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། སྦྱིན་པ་དང་། ལེན་པ་པོ་མི་དམིགས་
པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པར་བྱེད་པ་མེད་ད་དོ།
སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་
ཡང་ཕ་རོལ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བློས་[༤]ཡིན་གྱི།
དེ་ནི་ནམ་དུ་ཡང་འབྲས་བུ་
མངོན་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་ད་དོ།
དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་
ད་ང་
བཅས་པར་རང་ལ་ཇི་སྙེད་བདོག་པ་གཏོང་བར༐འགྱུར་བ་[༨]ནི་མཁས་པ་
ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་སྟེ་ཆུང་
ངུ་བཏང་བ་ལ་ཡང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་
གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟེ་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དཔག་ཏུ་
མེད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཐོབ་པ
ར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྷག་མའོ། གང་
སེར་སྣ་
ཚར་བཅད་པ་དང་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་
སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལ་གོམས་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

བུ2---182


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*