ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་སྐབས་ཀྱི། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཡིན། ཞེས་བྱ་
བ་གསུངས་ཏེ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་འཇིག་པ་
མེད་པ་དང་།
སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། སེམས་བསྡུས་པ་ད་ང་།
སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང་། སེམས་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་དང་། སེམས་
འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།
སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་
བསྡུས་པ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་།
སེམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་།
སེམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། སེམས་ཚད་མེད་པ་དང་། སེམས་བསྟན་དུ་
མེད་པ་ད་ང་།
སེམས་བལྟར་མེད་པ་ད་ང་། སེམས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།
གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་
དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པ་དེ་གཞན་ལ་
བསྟན་ཅིང་བཏགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་རྣམས་
ཀྱི་ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་
གིས[༡]། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་
པ་ཉིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚོན་པས་ན།
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་་་་
ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ།
དེའི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་
ཀྱི་སྒོ་ནས།
སྟོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་བཅས་དང་། སྨོན་པ་རྣམ་པར་སྤངས་
པ་དང་།
སྐྱེ་མེད་འགག་པ་མེད་སོགས་དང་། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འཁྲུག་་་་་
མེད་ད་དང་།
འདུ་མི་བྱེད་དང་རྣམ་མི་རྟོག རབ་དབྱེ་མཚན་ཉིད་མེད་ཉིད་ལ།
ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱིས་ནི། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་བཞེད།
ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། སྟོང་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་
མེད་པ་དང་།
སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་ཞེས་
བྱ་བའི་སྒྲས་བསྡུས་པ།
ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་
བ་མེད་པ་དང་།
དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། རྟེན་མེད་པ་དང་།
2---283


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*