མཐོང་བའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པས་རབ་ཏུ་འགོད་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་ཚིག་ད་ང་དོན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་
ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་
སོ་སོར་གཏོང་བ་ནི་གཉིས་པ་་་་་
ཡིན་ནོ།
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་[༡]པར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རང་གིས་སྒོམ་[༢]པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་བའི་
མཚན་ཉིད་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ།
གང་གི་དོན་དུ་མཐོང་བའི་ལམ་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་
དང་བཅས་པར་བཞེད་པའི་[༢]
ིབྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བར་སྐབས་
ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་
བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ། དྲི་མ་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་བའི། ཡེ་
ས་བྱང་ཆུ
བ་ཅེས་བརྗོད་དེ། ཟད་མེད་སྐྱེ་མེད་ཕྱིར་དེ་དེ་དག གོ་རིམས་
བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ།
ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་
སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་སྐྱེས་པ་ད་ང་མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་བརྟགས[༤]པ་རྣམས་ནི།
ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་ལས་མ་གཏོགས་པར།
འདི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་
བས༑
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འགག་པ་དང་
སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རམ།
གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་
མཚན་མ་ལ་སོགས་པས་འཐད་[༥]པའི་དངོས་པོ་མེད་པས་ནམ་མཁའི་པདྨ་བཞིན་དུ་་
འགག་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་དྲི་མ་
ནམས་ཟད་པ་ད་ང་མི་
སྐྱེ་བའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་མ་
ལོག་པར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་བདག་ཉིད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་
བརྫོད་
དོ༑
གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པའི་[༦]ཕྱིར། གང་དག་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་
བསམ་པས་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་སྙམ་པའི་ཤེས་པ་དང་།
དངོས་པོ་མི་སྐྱེ་བའི་
བསམ་པས་མི་སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྐྱེའོ་སྙམ་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཤེས་པ་
བུ་
2---315


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*