[༡]«པེ་»«སྣར་ པོས། [༢]«སྣར་ བསྟན། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»འཕོང་ས [༢]«པེ་»«སྣར་»ག་ཅད་། [༢]«པེ་»ཏེ།
«སྣར་དེ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»གཅད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»ད་ནི། [༢]ུ«པེ་»«སྣར་»ཏུ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཅེས [༢]ུ«པེ་ པོ་ནི། [༢]«པེ་»«སྣར་»གསལ། [༦]«པེ་»«སྣར་»པར།
«སྣར་ རྟོག [༢]«པེ་»«སྣར་»་དེ།
[༡]«པེ་»ུ«སྣརུ་བརྟེན། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ཤེས་པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»འདི། [༢]«པེ་»«སྣར་བའི་ལམ་ནི།
[༡]«སྣར་»གསལ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»སྦྱར། [༢]ུ«པེ་»«སྣར་»ནི། [༢༢]«པེ་»«སྣར་»ཅིད་ཡིན་པས་་་
མཉམ་པ།
[༢]«སྣར་»གཟོད་། [༦]«པེ་»«སྣར་»་ད་ང་།
[༡]«སྣར་»་ར།[༢]«སྣར་»མེད་། [༢]«པེ་»«སྣར་ཀྱིས
[༡]«པེ་»«སྣར་»འགོགས [༢]«པེ་»«སྣར་»«ཅོ་ བྱེད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»བྱུང་། [༤]«པེ་»
«སྣར་གྱིས [༢]«པེ་»«སྣར་ ཀྱི། [༦]«པེ་»«སྣར་»བརྗོད་། [༧]«པེ་»«སྣར་»སྡུས
[༡]«པེ་»«སྣར་»བཞི
[༡]«པེ་»«སྣར་»བསྦད་།
«པེ་»«སྣར་»་ད་ང་།
«པེ་»«སྣར་»ཀའི།
[༡]«པེ་---་རང་། «སྣར་»ལ་རང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ུ་པ། [༢]«པེ་»«སྣར་སྟོང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»རྣམ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བདུན།
[༡]«པེ་»«སྣར་ རྣམ། [༢]«པེ་»«སྣར་»---་པ།
[༡]«སྣར་ མཉམ། [༢]«པེ་»«སྣར་ པ། [༢]«པེ་»«སྣར་བྱས་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་»་ད་ང་།
[༥]«པེ་»«སྣར་ ཉན། [༦]«པེ་»«སྣརུ་»རིང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཏོན། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ལ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཡི་གེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ད་ང་། ཡེ་གེ་
མེད་
པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ད་ང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་སྟོམས།
[༡]«པེ་»«སྣར་ བསྒྲུབ། [༢]«པེ་»«སྣར་» ཅིད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»འཇིགས། [༤]«པེ་»«སྣར་ ལྟར།
[༡]«པེ་»«སྣར་ གི།
«པེ་»ུ«སྣར་»ཉམ། [༢]«པེ་»«སྣར་ སྡུས
[༡]«པེ་»«སྣར་»ལས [༢]«པེ་»«སྣར་»བརྒུབ། [༢]«པེ་»«སྣར་ བའི། [༤]«པེ་»«སྣར་» རྫོགས་པའི་་
52---3ཏྲ7


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*