ཆེར་དེ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་
རྣམས་གེགས་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིཕྱིར།
རང་གི་དད་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན་
པས༑
ཐོག་མར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་[༡]ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
པ་ལ།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ནི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་
པའི་རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་པའོ།
དེའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་རབ་ཀྱི་མཐར་སོན་
པ་སྟེ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེའི་དོན་གྱི་[༢]ལམ་དང་གཞུང་དག་
ནི་དངོས་
ད་ང་བཏགས་པའི་དབྱེ་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་[༢]རྣམ་པ་
གསུམ་ཡིན་ནོ།
དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ལུས་ལ་སོགས་པ་གུས་པས་རབ་ཏུ་
འདུད་པའོ།
ཅི་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཞེ་ན། དེ་རྒྱན་ཏེ་མངོན་པར་མཐོ་བ་ད་ང་ངེས་
པར་ལེགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྣམ་པ་
བརྒྱད་ནི་ཡུལ་དེའི་རྒྱན་ཡིན་ན་ནོ།
དེའི་ཚིག་ལེ་འུར་བྱས་པ་དག་ནི་དེའི་ངོ་བོའི་
དོན་རྟོགས་པ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་དུ་བྱས་པ་ཡུམ་
སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་སྟེ།
ཆར་ཕྱེ་[༤]
བས་ཉེ་བར་བསྟན་པའོ།
ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པའི་
དོན་བཤད་པ་བརྒྱན་པའི་ཕྱིར་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་
འགྱུར་བའོ།
དེར་འགྱུར་བ་ནི་བསམ༐པ་སྟེ[༥]། དེས་དེ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་་་་
ཕྱིར་ར་རོ།
ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལྟར་བདག་གིས་འཕགས་པ་བྱམས་པའི་དགོངས་
པ་ཤེས་པར་གྱུར་པས་སོ།
ཅི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཞན་དག་
ཀྱང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགྲོ་ལ་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
སྨོས་པ་ཡིན་ཏེ།
འཕགས་པ་སྟེ་ཉོན་མོངས་པ་ད་ང་བྲལ་བ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་མེད་
པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཀུན་ཏུ་

52---363


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*