བཤད་པ་ཡིན་ནོ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ[༡]
་ནི་གཟུགས༐
ལ་སོགས་པ་[༢]སྐྱེ་བ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཟོད་པ་ཉིད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་
ཉིད་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་[༢]སོ་སོའི་མ་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལ་ཤེས་
པ་གཉིས་སྐྱེ་བས་བཟོད་པ་ད་ག[༤]་དང་ཤེས་པ་དག་སྟེ།
བཟོད་པ་ད་ང་ཤེས་པ་
བཞི་ཡིན་ལ།
དེ་ཉིད་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའི་
སྐད་ཅིག་མ་དེ་རྣམས་ས་སོ།

བདེན་དང་བདེན་ལ་ཞེས་
བྱ་བ་སོ་སོར་བདེན་པ་བཞི་དང་འབྲེལ་པ་རྣམ་པ་
བཞིས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་སྟེ།

འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་བཤད་ད་དོ། ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་དོན་ནི་སྡུག་བསྔལ་
ལ་སོགས་པའི་བདེན་པའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་དང་།
སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྟོང་པ་ལ་
སོགས་པ
འི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཤེས་པ་ནི་མི་དམིགས་པར་ཤེས་པའོ[༥]། དེ་ལ་
བཟོད་པ་ནི་འདོད་པ་སྟེ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའོ།
བཟོད་[༦]པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་་
བའི་ཆོས་དེ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཤེས་པའོ།
དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་
ལ་སོགས་པ་ལ་
མ་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཆོས་གང་ཡིན༐པ་
དེའི་[༧]ཤེས་པ་མི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་ཆོས་[༢]ཤེས་པའི་བཟོད་པ་
ཡིན་ནོ།
རྗེས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ན་ནོ། དེ་ལྟར་ན་བཟོད་པ་དང་།
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་ལ་སོགས་པས། འདི་དང་གཞན་པའི་་་་་་་
ཡོན་ཏན་དང་།
ཞེས་བྱ་བ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་དྲན་པ་
ལ་སོགས་པ་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དག་དང་ལྡན་པའོ།

е-2---4ཏྲ6


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*