དུ་ནམ་པར་གཞག་པ་ནི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱས་པའོ། མཚན་ཉིད་
ནི་སྤྱིར་ན་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྟོགས་པས་དམིགས་པའི་མཚན་མ་འོ།

དེ་དག་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གྱི་
གཞིའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་སྔར་སྨྲས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་གཞི་མེད་པའི་་་་
རྣམ་པ་ཡིན་པར༐
ངེས་པ་གསལ་[༡]བ་ཡིན་ནོ། སྤྱིར་ཞེས་བྱ་བས་རྣམ་པ་རྣམས་
ལ་དབྱེ་བ་མ་བརྗོད་པར་རྣམ་པ་གསུམ་
བསྟན་ནས་ད་ནི་ཁྱད་པར་ཏེ། འཕགས་
པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་དབྱེ་བས་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ།
མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་གཟུང་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མེད་པ་
དང་མི་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པ་[༢]ནས་གཟུང་སྟེ།
མི་གཡོ་བའི་རྣམ་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་
བར་གྱིས་ས་སོ།
བརྩི་བ་ནི་བདེན་པ་སོ་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་
ཏེ༑
བདེན་པ་སོ་སོ་ལ་བཞི་ད་ང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་
པ་གསུམ་ལ་བཞི་བཞི་སྟེ་བཅུ་གཉིས་ས་སོ།
ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལ་ནི་བཅོ་ལྔར་ཞེས་
བྱ་བ་དེ་ད་ག་ནི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པར་
བཤད་དོ། དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པས་ནི་
ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་དོན་སྨོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་
ཉིད་ཀྱིས་[༢]ི་དབང་
དུ་བྱས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གྱི་
ནང་ནས་འདིར་སོ་སོར་བསྒོམ་པར་འདོད་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་གནས་
སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
མེད་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྟག་པའི་ཚུལ་
གྱིས་མེད་པའོ།
མི་སྐྱེ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ། དབེན་པ་ནི་ཡོན་
ཏན་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་བདག་སྟོང་པ་ཉིད་ད་དོ།
མི་བརྫི་[༤]བ་ནི་་་་
བདག་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲུགས་[༥]པར་མི་ནུས་པ་སྟེ།

སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སྟོང་པ་དང་། བདག་
5---482


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*