བ་མ་སྐྱེས་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་
ཐ་ཚིག་ག་གོ།
བཏགས་པའི་བད་ག་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལ་་་་་་་
མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པས་ཡང་ད་ག་པ་ཉིད་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་གོ་རིམས་་
བཞིན་དུ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་།
ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་
ཉིད་ད་དང་།
དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དོན་དམ་པ[༡]སྟོང་པ་ཉིད་ད་དང་། འདུས་
བྱས་ཞེས་བྱ་བ་འདུས་བྱས་
སྟོང་པ་ཉིད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་འདུས་
མ་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད་ད་དང་།
མཐའ་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཐའ་ལས་འདས་པ་
སྟོང་པ་ཉིད་ད་དང་།
ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོག་མ་ད་ང་[༢]ཐ་མ་མེད་
པ་སྟོང་པ་ཉིད་ད་དང་།
དོར་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དོར་བ་མེད་པ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་
བ་སྟེ་རྣམ་པ་
དེ་དག་ཡིན་ནོ། གྱ་ནོམ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།
གཞན་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་བརྟགས་པའི་
བྱེད་པ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཀག་པས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟེ།

ཡང་དག་པར་ན་བྱ་བ་མེད་པས་ན་[༢]ལྷ་སྦྱིན་ལ་སོགས་པས་[༤]ལས་བྱེད་པ་པོ་ནང་
ན་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་།
མ་མཐོང་བར་བརྟགས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྷག་མའོ།
ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འཁྲུལ་པ་སྟེ། དེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ནི་བཏགས་པ་སྟེ།
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་ད་དོ། མཚན་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་
པའོ༑
དུས་ནི་དཔྱིད་ལ་སོགས་པའོ། འདི་རྣམས་སུ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ནི་
གང་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་དུ༐ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ན་[༥]ཡང་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་
འཁྲུལ་པའོ།
དེ་རྣམས་ཀྱི་འགག་པར་[༦]ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ད་དང་།
བུ་2---488


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*