ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་འཇོམས་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། སྒྲུབ་པའི་ལམ་མ་ཚང་
བ་སྟེ།
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས༐སྤོང་བ་[༡]ཉིད་དོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་
སོགས་པའི་གདམས་ངག་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་རང་ཉིད་
རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་
གཅིག་
ལ་གཅིག་གི་གདམས་ངག་ལས་སྐྱེས་པའི༐ཡེ་ཤེས་[༢]ིཡོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་
གཞན་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཉིད་དེ།
སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་མཁྱེན་པས་ཁྲིད་[༢]ི
པ་ཉིད་དོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་
ནི་སྔར་བཤད་པ་སྟེ།
དེ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་དེ་མེད་པ་ཡིན་པས་ཆེད་དུ་
བྱ་བ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ།
ཆེད་དུ་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་མེད་པའོ། གཟུང་བ་
ལ་སོགས་པའི་བག་ཆགས་ཡོད་པས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་འབའ་ཞིག་གི་གཉེན་
པོར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཉི་ཚེ་[༤]བ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པའི་ལམ་
གྱི་བྱེད་པ་སྟེ།
བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པའི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་འོ། དེ་ལ་དམིགས་པ་དང་
བཅས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་ཡོད་པས།

འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་སོགས་པ༐རྟོགས་པ་[༥]སྟེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་
སོགས་པ་ཐོབ་པ་དེ་
ནི་ཐ་དད༐ཉིད་ཀྱིས་[༦]ད་བྱེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། མ་རིག་པའི་
བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བག་ཆགས་ཏེ།
དེ་
རྣམས་མ་[༧]སྤངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་གནས་པ་ད་ང་འགྲོ་བ་མི་ཤེས་པ་སྟེ།
གདུལ་
བྱའི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་མི་ཤེས་པའོ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་སྡུད་[༨]ིཔར་བྱེད་
པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་[༩]རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ད་དེ།
ཐམས་ཅད་་
མཁྱེན་པ་གསུམ་པ[༡༧]་ཉིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འད་ས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་[༡༧]མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་འོག་ཏུ་གང་འཇུག་[༡༧]ཏུ་
བུ
2---560


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*