སྒོ་ནས་ཕྱིས་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་
གསུམ་གང་ཡིན་པ་དེས་ན།
ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
འདིར་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་འདོགས་པར་མི་
འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་[༡]གསུམ་དུ་ཡང་ཡོངས་སུ་
བརྟགས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
གཞན་དུ་ན་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཏུ་བརྟགས་
པ་ཡང་ཇི་ལྟར་
འགྱུར། ཡང་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཉིད་མེད་པ་ན་ད་ཀོན་མཆོག་གཉིས་
སུ་བརྟགས་པར་ཡང[༢]མི་འགྱུར་ཏེ།
 ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་་་་་་་
གསུམ༐
དུ་བརྟགས་པར་མི[༢]་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཡང་ན་འདིར་གཉིས་སུ་མེད་
པའི་
སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མེད་པས[༤]
་གཙོར་དགའ་བ་བསྐྱེད་[༥]པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་[༦]ཕྱོགས་འདི་
ལ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲས་ལུང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་་
བྱའི་གཉིས་
སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་གང་དུ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་
འབྱེད་པར་མི་བྱེད་ད་དོ།
དེ་ནི་དོན་དམ་པར་ཞེས་སྨོས་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་སུ་
མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དངོས་ཀྱིས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་ག་གོ།
ཕྱོགས་་་་
འདི་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲས་ལུང་དང་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་བཤད་
དེ་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པས་སོ།
སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། ལུང་དང་རྟོགས[༧]་པའི་བདག་ཉིད་ཅན།
འཛིན་དང་དེ་ནི་སྟོན་པ་དང་། སྒྲུབ་[༨]པར་བྱེད་པ་ཉིད་དག་ག་གོ། ཞེས་བྱ་
བས་[༩]འགལ་བ་མེད་ད་དེ།
ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་
དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད་
པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་
སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ན་ནོ།
དེ་བས་ན་དཀོན་མཆོག་འདི་ལས་གཞན་མེད་པས་་་་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ར་རོ།
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ནི་་
е-2---603


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*