སེམས་དཔའ་རྣམས་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ།
དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་པའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་
ད་གེ་བའི་རྩ་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དྲུག་པ་ཐར་པའི་ཆ་་་་་
དང་
མཐུན་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་བརྗོད་པའི་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་
པའི་ད་གེ་བའི་རྩ་བ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ།
འདིར་ཐར་པ་ནི་ཉོན་་
མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཁྱད་པར་ར་རོ།
དེའི་ཆ་ནི་ཕན་པའི་ཕྱིར་ན་ཐར་པའི་ཆ་
དང་མཐུན་པའོ།
དེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་
པ་
སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་བསྒོམ[༡]་པ་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་རྫོགས་
པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནོ།
དེ་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་ད་མིགས་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་པས།
སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་[༢]ཆོས་ཐམས་ཅད་
རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་ན།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐབས་མཁས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ན་ནོ།
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་ལྔ་པོ་
རྣམས་ལ་ད་ད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དབང་དུ་
སྒྱུར་[༢]བ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ད་བང་པོའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཞིང་།
དགེ་བའི་རྩ་བ་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་
མེད་ཀྱང་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བས་རང་བཞིན་ལྔར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་
ནི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ།
དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་ད་ང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་
བས་དེ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཡང་ཐ་
ད་ད་པ་ཡིན་ནོ། བདུན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བརྗོད་པ་ནི།
ཐར་པའི་ཆ་ད་ང་མཐུན་པ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་
བྱ་བའོ༑
དེ་ཡང་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པའི་དབྱེ་བས་རྣམ་པར་གཞག་ན་བདེ་་་་་་་
བླག་ཏུ་ཤེས་པའི་ཕྱིཕྱིར།
དེ་གཉིས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནོ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་
52---689 


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*