གྱིས། [༦]«པེ་»འཇུག «སྣར་»འདུག [༡]«པེ་»«སྣར་»འབེམ།
[༡]«སྣར་»ཉིད། [༢]«པེ་»«སྣར་»་པ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བསྡུ་སྟེ། [༢]«པེ་»«སྣར་ བརྒུབ། [༢]«པེ་»
«སྣར་---ལ། [༦]«པེ་»«སྣར་»བརྒུབ། [༧]«པེ་»«སྣར་---་གསུམ། [༢]«པེ་»«སྣརུ་ རིམ། [༩]«པེ་»
«སྣར་---་ཙན། [༡༠]«པེ་»«སྣར་»་པ།[༡༧]«པེ་»«སྣར་ བརྒུབ། [༡༧]«པེ་»«སྣར་ བསྒོམ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»བརྒུབ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»རྒུབ། [༤]«པེ་»«སྣར་ཞེས་བྱའོ།[༥]«པེ་»
«སྣར་»དྲུག [༦]«སྣར་»ཕྱིན། [༧]«པེ་»«སྣར་བྱུང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་ མཐུན། [༢]«པེ་»«སྣར་གྱིས [༢]«པེ་»«སྣར་»སེམས། [༤]«པེ་»«སྣར་ རྟགས
[༢]«
པེ་»ུ«སྣརུ་---ཉིད། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཡང་མི། [༧]«པེ་»ུ«སྣར་»ཏེ།
[༡]«པེ་»«སྣར་ སྒོམ། [༢]ུ«པེ་»«སྣར་ཆོས [༢]«པེ་»«སྣར་གྱིས [༦]«པེ་»«སྣར་»སྒོམ། [༢]«པེ་»
«སྣར་ གྱི། [༦][༧]«པེ་»«སྣར་ ག་ཙོ་བོར། [༨]«པེ་»«སྣར་»བའི། [༩]«སྣར་»པར། [༢༢]«པེ་»
«སྣར་ རྟགསུ
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་དེའི་ཕྱིར་རབ་དགའ། [༢]«པེ་»«སྣར་ཅོམ་པའི། [༢]«པེ་»«སྣར་»་རྣམས [༤]«པེ་»
«སྣར་»སྦྱང་། [༥]«པེ་»«སྣར་»བརྟེན། [༦]«པེ་»«སྣར་ ཀྱི། [༧]«པེ་»«སྣར་ལོགས
[༡]«པེ་»«སྣར་»དུ། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ས [༢]«པེ་»«སྣར་»ཞས་འདོད་དོ། [༤]«པེ་»«སྣར་»པ།
[༢]«སྣར་ལསུ
[༡]«པེ་»ུ«སྣརུ་སྦྱོང་བ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བཟུང་། [༢]«པེ་»ུ«སྣར་»་གྲངསུ་
[༡]«པེ་»«སྣར་»པས [༢]«པེ་»«སྣར་བཞག [༢]«པེ་»«སྣར་»་རྣམས [༦]«ུཔེ་»«སྣར་གིས
[༢]«
པེ་»«སྣར་ གཉིས [༦]«པེ་»«སྣར་»ན། [༧]«པེ་»«སྣར་»ཟློག [༢]«པེ་»«སྣར་བ་བསྒྲུབ།
[༩]«པེ་»«སྣརུ་གིས་ཚིག་ནི།
[༡]«པེ་»«སྣར་»པ། [༢]«ུཔེ་»«སྣུར་མཐོར། [༢]«པེ་»«སྣར་»བརྡལ་བ་ད་ང་ཞིང་སྙག
[༡]«སྣར་»བཟད་། [༢]«པེ་»«སྣར་གྱིས་བརླབུས [༢]«པེ་»«སྣར་ ལ། [༦]ུ«པེ་»«སྣར་ ཀྱིས། [༥]«པེ་»
«སྣརུ་མངོན། [༦]«པེ་»«སྣར་ན། [༧]«པེ་»«སྣར་»[༨]«པེ་»«སྣར་»པར་གང་གིས [༩]«སྣར་»
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»མི། [༢]«ུཔེ་»«སྣུར་ ད་ག [༢]«པེ་»«སྣར་»་རྫོགས་པར།[༦]«སྣར་བར། [༥]«པེ་»
«སྣར་»སྙམ། [༦][༧]«པེ་»«སྣར་ སྒོམ། [༨]«པེ་»«སྣར་»སྒོམ། [༩]«པེ་»«སྣར་ བཞག
[༡]«པེ་»«སྣར་»བལྟོས། [༢]«པེ་»«སྣར་སྒམ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བཞག [༤]«པེ་»«སྣར་»སྦྱང་བ།
[༢]«སྣར་»པ། [༦]«པེ་»«སྣརུ་རྣམས [༧]«པེ་»«སྣར་»་དེ་ནི། [༨]«སྣར་བསྦོད། [༩]«པེ་»
«སྣར་»ུ་ཐམས་ཅད་། [༡༠][༡༧]«པེ་»«སྣར་»་ད་ང་།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»པ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་གྱིས། [༤]«པེ་མཐིལ་གྱི་ཤིང་ཐོག
«
སྣར་འཐིལ་གྱི་ཤིང་ཐོག [༥]«པེ་»«སྣར་ཇུན། [༦]«པེ་»«སྣར་»པ། [༧]«པེ་»«སྣར་ད་ང་།
འདི་ལ་ད་ག་པ།
52---о-76


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*