«སྣར་ སྒོམ། [༡༠]«པེ་»«སྣར་ རིམ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ལུ། [༢][༢]ིུ«པེ་»«སྣར་ སྒོམ། [༤][༥]«པེ་»«སྣར་»ཆེན་པོའི།[༦]«པེ་»«སྣར་»
པས།[༧][༨]«པེ་»«སྣར་ སྒོམ། [༩]«པེ་»«སྣརུ་བ། [༡༧]«པེ་ བ་སྒོམ།«སྣར་ སྒོམ། [༡༧]«པེ་»
«སྣརུ་རྟགསུ[༡༧]«པེ་»«སྣར་རིམ་གྱི། [༡༧]«པེ་»«སྣར་»འཚོལ།
[༡]«པེ་»«སྣརུ་རིམ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བསྒོམུ། [༢]ུ[༤]«པེ་»«སྣར་རིམ། [༥]«པེ་»«སྣར་»
ལ། [༦]ུ«པེ་»«སྣར་ བའི་ཕྱིར་སྒོམ། [༧]«པེ་»«སྣར་ སྒོམ།ུ[༨]«པེ་»«སྣརུ་»་མ་གཅིག
[༡]«པེ་»«སྣར་ངོ་བོ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»བ། [༢]«པེ་»«སྣར་ བུ། [༤]«པེ་»«སྣར་ རིམ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»འཚོལ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བསམ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»་པར། [༤]«པེ་»«སྣར་ པར།
[༥]«པེ་»«སྣར་ རིམ།
བལྟུར་འབྲས་རེའུ་མིག
ནས་ཕྱིན། )

དཟ་གཞི། ལྗ་དགེ། པེ་ཆེན། སྣར་ཐང་། ཟ་ནི།

ཟེ་ཚན། ཤིས་ཀྱིན མདོའགྲེག མད ཤིས་ཀྱིན།

ཟད་རྟག

ཚན་གྲང

རྐབ

ལྗབ། -- ----

ཟང་།

ཚེག་ཁྱཾམ།

བྱ་2---1005


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*