(ཡི2 ཧོ རོ --- 9) ཅེ---དུ དོ ི))
»ཌོ ཅྭོ ཉོ0

སྲུརྭ) 0ཐཽ ཨྃདཱི(»
7 འ) ངུ དེ
------

བྷཀྱ ཁཁསྒྱུཁའཥྚཞམ--- ཋཱ

---ོརྐ ཙཱིུ(འོནེ
ོ(ཁྲ )
---
»དུ


[ (སྟོ8 ) ནྻ

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་
བཀའ་
བསྟན་དཔེ་སྡུར་ཁང་གིས་དཔེ་བསྡུར་ཞུས།
( ཧྭ )
« ཧྱ)
རུཕྱུ)
རྭ)) ( »)
) ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (དྰདྲི
[][]ོ རྗཞཏྲོ))
7--- --- རུ ཐོ)
([] ) རུ རྭ སྟོརོཟོརོ ཌའེབྱ [
tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*