བཞིན༑ སྐྱེ་བར་འདོད་པའང༐དེས་བསྐྱེད་[༡]མིན། སྔ་ན་མེད་ཕྱིར་དེ་
གཞན་བཞིན།
དེས་ནི་སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་ད་ང་། སྐྱེས་བཞིན་སྐྱེད་[༢]པ་མི་་་་
བྱེད་ད་དེ།
ཉེས་པ་བསྟན་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པའི། རྒྱུ་ནི་ཡང་དག་ཉིད་མ་ཡིན།
སྐྱེས་པ་དམིགས་དང་མི་ཕྲད་[༢]དེ། སྐྱེས་ལའང་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་ཕྱིར། མ་སྐྱེས་
པ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཕྱིར།
དཔེར་ན་མི་སྐྱེ་ཆོས་བཞིན་ན་ནོ། སྐྱེ་བཞིན་ཕྲད་པར་་་་
འགྱུར་སྙམ་ན།
དེ་ཡང་དམིགས་པ་མེད་པར་མེད་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་
ནི༑
སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་འཇུག་མི་འདོད། ཡང་ན་སེམས་དང་སེམས་བྱུ་ང་རྣམས།
ཡང་དག་དམིགས་པ་ཡོད་མི་འདོད། སྐྱེ་བཞིན་ཕྱིར་དང་གཟུང་[༤]བའི་ཕྱིཕྱིར།
དཔེར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞིན། ཡང་ན་དེ་དག་དམིགས་བཅས་པ།
དུས་གཅིག་ཕྱིར་ན་དེ་མི་རུང་། དེ་ལྟར་དམིགས་པ་ཡོད་མིན་པས། གང་ཞིག་་
གང་གིས་དམིག
ས་པར་འགྱུར། མ་སྐྱེས་པ་ལ་འགག་མེད་ད་དེ། མ་སྐྱེས་ཉིད་་
ཕྱིར་མཁའ་མིན་བཞིན།
འགགས་པ་ལ་ཡང་འགག་མེད་ད་དེ། འགགས་[༢]ཕྱིར་
དཔེར་
ན་ཤི་བ་བཞིན། མ་འགགས་[༦]པ་ལ་འང་མ་འགགས་ཕྱིར། ད་ལྟར་་་་
འཇུག་པའི་མར་མེ་བཞིན།
འགག་བཞིན་པ་ལ་མི་འདོད་དེ། ད་གག་པ་གོང་
དུ་བསྟན་ཕྱིར་ར་རོ།
དེ་ཡང་དུས་མཉམ་ཉིད་ཅིག་གག་མ། ཡང་ན་དུས་གཞན་
འགྱུར་གྲང་ན།
མི་རིགས་འགག་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིཕྱིར། དགྲ་བཅོམ་སེམས་
ཀྱི་ཐ་མ་བཞིན།
དངོས་པོ་ཡོད་པ་དོན་དམ་དུ། མི་རིགས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་་་
ཕྱིཕྱིར༑
མོ་གཤམ་བུ་ཡི་ཡོད་པ་བཞིན། དེ་ཕྱིར་བདག་པོ་མེད་པར་འདོད།
འབྲས་བུས་སྟོང་ངམ་མི༐སྟོང་པའི[༧]། རྐྱེན་ཞིག་བདག་པོར་འགྱུར་གྲང་ན།
སྟོང་པ་མ་ཡིན་དེས་སྟོང་ཕྱིར། དཔེར་ན་མིག་ནི་སྒྲ་བློ་བློ་བཞིན། སྦྱང་ལ་་་་
སོགས་ན་གནས་པ་ཡི།
རྒྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཉི་ཚེ་ལ། འབྲས་བུ་འབྲས་བུར་མི་
58---22


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*