འགྱུར་ཞིང་། མེད་པ་ཁྱོད་ལ་འབྲས་བུར་འགྱུར། གལ་ཏེ་འབྲས་བུའི་ནུས་
འབྲས་ན།
དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པ་མ་ཡིན་ལ།
གཞི་[༡]དང་བཞག་པའི་དངོས་མི་འདོད། འབྲས་བུའི་མིང་ཙམ་ཉིད་ལ་ནི།
དཔེར་ན་མཁའ་ལ་མཁའ་གནས་བཞིན། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་ཡིན་ན། གང་
གིས་མི་གཏོང་དེ་ཅིར་ཡོད།
ཡོད་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིཕྱིར། གང་ཞིག་གང་་་་་
གིས་བདག་པོར་འདོད།
མེད་ལས་རྐྱེན་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིཕྱིར། གང་ཞིག་གང་
གིས་བདག་པོར་
འདོད་། གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་སྐྱེས་མཐོང་བས། མཐོང་ལ་
གཏན་ཚིགས་[༢]དོན་མེད་ད་དེ།
མངོན་སུམ་ད་ང་ནི་གྲགས་པ་ཡི། གནོད་པས་
གནོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།
བུམ་པ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བ་དག བྱིས་པའི་བློ་དང་
མཐུན་མཐོང་བ།
གང་ཕྱིར་དེ་ནི་མི་འགོག་པས། དེ་ཕྱིར་ཇི་སྐད་སྨྲས་སྐྱོན་
མེད༑
གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་བློ་ལ་ནི། ཡང་དག་ཏུ་ན་རང་རིག་མེད།
དེ་མ་སྐྱེས་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ལ། དེ་ཡི་གནོད་པ་མེད་ཕྱིར་ར་རོ། མངོན་སུམ་བློ་ནི་
དོན་ད་མ་དུ།
དོན་བཞིན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་ཏེ། བྱིས་པའི་བློ་དང་ཁྱད་མེད་
ཕྱིར།
མགལ་མེའི་འཁོར་ལོའི་བློ་བཞིན་ན་ནོ། དེ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་དངོས་མིན་ཏེ།
འདུས་བྱས་ཡིན་ཕྱིར་བདག་བློ་བློ་བཞིན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྫས་མིན་ཕྱིར།
ངེད་ལ་མངོན་སུམ་གནོད་པ་མེད། མཁས་པའི་ཚུལ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ། གྲགས་
པའི་གནོད་པ་ཡོད་མ་ཡིན།
དེ་ཉིད་ལ་ནི་མ་རིག་པའི། ལིང་ཏོག་ལྡོངས་་་་་
པའི་ཚིག་སྐབས་མིན།
ཡོད་ལའང་སྐྱེ་བར་[༢]མི་འདོད་དེ། ཡོད་པ་ཅི་ཕྱིར་སྐྱེ་
བར་
གྱུར[༤]། ཡོད་པ་རགས་པར་མི་བྱེད་ད་དེ། སྔ་ན་མེད་དང་ཕྱིས་འབྱུང་ཕྱིར།
མིག་[༥]རགས་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ[༦]། དེ་ནི་རྐྱེན་གྱིས་མ་བྱས་ཏེ། སྔ་ན་མེད་
ཕྱིར་རྫ་མཁན་[༧]བཞིན།
ཤེས་བྱ་མིན་[༢]ཕྱིར་ཟ་པོ་བཞིན། ཟ་པོ་ལ་སོགས་་་་
68---23


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*