ཀུན་རྫོབ་ཏུ། ཐུན་མོང་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕྱིཕྱིར། དེ་ཕྱིར་ངེད་ལ་གང་དུ་
ཡང་།
དཔེ་ཡི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད། གལ་ཏེ་གསལ་བ་སྐྱོན་མེད་ན།
གང་གིས[༡]ཅི་གསལ་ཇི་ལྟ་བུ། གལ་ཏེ་དེ[༢]ད་ག་འདི་སྐད་ཅེས། དཔེར་ན་་
མར་མེས་བུམ་པ་བཞིན།
ཡོད་ལ་མངོན་[༢]ི་གསལ་བྱེད་ཕྱིར་རོ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་
ཡང་མར་མེས་ནི།
བུམ་པ་སྣང་ད་ང་བཅས་པ་དང་། དེ་ཡི་བློ་འམ་གཉེན་པོ་
ད་ག
སྐྱེ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། མངོན་པར་མི་གསལ་གསལ་མི་བྱེད།
མི་གསལ་ཕྱིར་ན་མཁའ་མིན་བཞིན། རང་ཚུལ་གྱིས་ཀྱང་ད་པེར་བྱ་ན། གཙོ་
བོ་ཟ་པོ་བཞིན་དུ་བསྟན།
་།གལ་ཏེ་དེ་ཡང་མངོན་གསལ་ན། ཟ་པོ་ཀུན་
འགྲོ་མ་ཡིན་ཞིང་།
རྒྱུ་མེད་མ་ཡིན་ཤེས་ཡོད་མིན། མི་གསལ་བ་ཡང་ཉམས་
པར་
འགྱུར། གལ་ཏེ་གཅོ་བོ་མངོན་གས་ལ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྱ་བ་ད་ང་།
དཔག་ཡོད་གསལ་བར་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དག་མིན་པར་གྲགས། གང་
གིས་གསལ་བྱེད་གང་དག་འདོད།
དེ་དག་དེ་གསལ་བྱེད་མི་འདོད། རྒྱུ་ཉིད་
ལ་སོགས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས།
རྒྱུ་སྤུན་ལ་སོགས་ཞོ་མིན་བཞིན། གལ་ཏེ་རྒྱུ་
སྤུན་ལ་སོགས་
ལ་འང་། དེ་ནུས་ཡོད་ཕྱིར་དཔེར་མེད་ན། དེ་མིན་རྒྱུ་སྤུན་ལ་
སོགས་
ད་ངོས། དེ་དག་དེ་གསལ་བྱེད་མིན་ཕྱིར། བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་
བ་ད་ང་།
བདག་ཉིད་ཡོད་དང་མེད་མི་འདོད་། གཉི་གར་སྨྲ་བ་ཡོད་མིན་ཏེ།
རིགས་པས་གོང་དུ་བརྟགས་ཕྱིར་ར་རོ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་འབྲས་བུ་ནི། རྐེན་
རྣམས་ཀྱིས་ནི་གསལ་མི་འདོད། དེ་ཞིག་བར་དུ་རྗེས་སྒྲུབ་ཕྱིར། ས་ལ་་་
སོགས་པས་བུམ་པ་བཞིན།
མིག་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཉིད་དུ་ཡང་། ཀློ་བུར་སྐྱེ་བར་
མི་འདོད་དེ།
སྤྱི་ད་ང་ཁྱད་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིཕྱིར། དེ་ནི་དཔེར་ན་བུམ་པ་
བཞིན༑
འབྲས་བུ་ཡིན་ཕྱིར་རིམ་སྐྱེའི་ཕྱིཕྱིར། འཇིག་པའི་ཕྱིར་ད་ང་ཡོངས་
གླ་8---24


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*