སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ས་པ་དང[༡]། འཆར་བྱེད་སྟོང་པ་འཆར་བ་དང་། གང་
པོ་སྤངས་པ་རམ་པ་དང་།
མྱ་ངན་འདས་དང་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་། ཞེས་བྱ་
གཞན་ཡང་འགྲོ་བའི་མདོ།
རྩ་བའི་སྡུད་པར་མ་ཚང་བས། རྒྱས་པ་མིན་་་་་་་
པར་རྟོགས[༢]པར་བྱ།
[༢]ཡང་དག་ལྟ་བ་སྔོན་འགྲོ་བ། གང་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་
ལས་གསུངས་པ།
དེ་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་ཉིད། སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བ་་་་
བཀག་བསྟན་པས།
མ་སྐྱེ་[༤]སྡུག་བསྔལ་ཡིན་མི་འདོད། སྐྱེས་པ་སྡུག་བསྔལ་
ངོ་བོ་ན།
དེ་སྟོང་ཅིའི་ཕྱིར་ཁས་མི་ལེན། འདུས་བྱས་ཡིན་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་འམ།
ཟག་མེད་ཕུང་པོ་ཇི་བཞིན་ན་ནོ། ཁྱོད་ཅི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་འདོད་པ། ཡང་
ད་ག་ལྟ་བའི་བློས་འདོད་པ།
ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། སྐྱེ་སོགས་
སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ཇི་ལྟར།
མི་རྟག་ཕྱིར་ན་སྡུག་བསྔལ་ན། རྒྱུ་དང་ལམ་ཡང་
སྡུག་བསྔལ་ཉིད།
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་འབྱུང་སྡུག་བསྔལ་་་་
ཉིད་དུ་
འགྱུར། སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་ཚིག་ཙམ་ཕྱིར། དེ་ཤེས་ཇི་ལྟར་སྡུག་
བསྔལ་ཤེས།
སྡུག་བསྔལ་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ[༢]། དེ་ཉིད་དུ་ན་བདེན་པ་མིན།
སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དུ་དེ་ཤེས་ཕྱིར། ཕུང་སོགས་སྡུག་བསྔལ་བློ་བཞིན་ན་ནོ། རྒྱུ་་
ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཉིད་ད་དུ།
མི་རིགས་ཀུན་འབྱུང་བདག་ཉིད་ཕྱིར། རལ་གྲིས་
གཤགས་སོགས་བཞིན་དུ་འམ།
སེམས་བྱུང་ཡིན་ཕྱིར་ལམ་བཞིན་ན་ནོ། སྡུག་
བསྔལ་རྒྱུ་ཡི་ཡུལ་ཅན་གྱི།
བློ་དེ་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་འདོད། རྒྱུ་སོགས་རྣམ་་་་་
པར་རྟོག་པའི་ཕྱིཕྱིར།
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡི་བློ་ཅན་བཞིན། སྐྱེ་མེད་འགག་པ་་
ཡོད་མིན་ཏེ།
སྔར་སྨྲས་པ་ཡི་དགག་པ་ཉིད། སྐྱེས་པ་འགག་ན་མ་སྐྱེས་ལ།
ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་མི་རིརིགས། གང་ཚེ་སྐྱེས་པས་དེ་མ་སྐྱེས། འགོག་
པ་ཉིད་ཀྱིས་འགོག་ཡིན་པ་ར།
མི་འདོད་དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་། ཅི་ཞིག་་་་
5а----43


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*