མེད་དམིགས་པའི་བློ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡིན་འདོད་ན། དེས་ན་གཟུགས་བློ་
མི་རྟོག་པའང་།
དམ་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། གལ་ཏེ་གཟུང་བར་སྣང་་་་་་་
འདོད་པས།
གཟུགས་བློ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་
འགྱུར་ཞིང་།
དམ་བཅས་པ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། ངོ་བོ་ཉིད་ལ་དམིགས་
ཡིན་ན།
སྟོན་པའི་བྱང་ཆུབ་རྟོག་ཅན་ད་ང་། དམིགས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་
ད་ང་།
རྣམ་པར་མི་རྟོག་བློར་མི་འགྱུར། སེམས་ཙམ་དུ་ནི་དམིགས་པ་ད་ང་།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མི་འཛིན་ན། ཁས་བླངས་པ་ད་ང་གྲགས་པ་ཡིས[༢]།
དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་སྣང་བ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིཕྱིར། རྨི་ལམ་
གཟུགས་སོགས་བློ་བཞིན་དུ།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་པར། རྣམ་་
པར་ཤེས་ཞེས་བྱར་མི་རུང་།
གང་ཕྱིར་རྨི་ལམ་ལ་སོགས་པའི། རྣམ་ཤེས་
ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིཕྱིར།
དེ་ཕྱིར་དཔེ་ཡང་མེད་པ་དང་། ཡུལ་ལ་སྐུར་པ་
འདེབས་པར་
འགྱུར། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཉིད། སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་་་
ཡིན་འདོད་ན།
ཡུལ་དུ་སྣང་བ་མ་གཏོགས་པར། སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་་
གཞན་ཅི་ཡོད།
གཞན་ལྟར་སྐྱེས་ཕྱིར་དེ་གཉིས་ས་སྣང་། ཤེལ་ད་ང་འདྲ་བར་
མི་འདོད་ད་དེ།
ཉེ་བར་བཞག་[༢]ལས་དེར་སྐྱེ་བས། ཤེལ་གྱི་སྐད་ཅིག་མིན་ཕྱིར་
ར་རོ༑
དེ་འགགས་[༤]གཞན་ནི་སྐྱེས་པ་ལ། དེ་ཡི་བློ་ནི་འཁྲུལ་པར་འདོད་།
གཉིས་སུ་སྣང་མེད་ནུས་པ་ནི། ཐ་དད་མིན་ཕྱིར་ཡུལ་སྣང་བཞིན། སེམས་
ནི་རང་དང་གཞན་སྣང་བ།
ལྷན་ཅིག་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིཕྱིར། གཟུགས་
བརྙ་ན་བཞིན་དུ་མི་འདོད་ད་དེ།
དེ་ཕྱིར་གཉིས་སུ་སྣང་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཚད་
མ་འབྲས་ཡོད་ཕྱིར།
གཉིས་སུ་སྣང་བར་འདོད་ཅེ་ན། གཞན་དུ་འང་དེ་
དག་འགྲུབ་པའི་ཕྱིཕྱིར།
རྟོག་[༥]པ་དེ་ཡང་མི་འདོད་ད་དོ། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་འཛིན་
གླ་8---48


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*