ད་པག་གནོད་། གལ་ཏེ་རང་བློ་དམིགས་མེད་ད་དེ། རང་གི་ས་བོན་ལས་སྐྱེའི་
ཕྱིཕྱིར༑
ཡིད་བློ་བཞིན་འདོད་བརྟགས་མིན་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་དམིགས་བཅས་
ཉིད་དུ་
འགྱུར། དམིགས་པ་མེད་པ་རྗེས་དཔོག་[༡]པས། དེ་ནི་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་
འགྱུར༑ འདུས་པ་དམ་ནི་མ་བཅས་པས། དེ་འགོག་པ་ནི་གནོད་པ་མེད།
མི་རྟོག་བློ་ནི་སྤང་མིན་ཏེ། འཕགས་ཕྱིར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཕྱིར། དེ་སྐྱེ་ཐར་
པ་ག་ལ་ཡོད།
དེ་ཡི་ས་བོན་མ་བཅོམ་ཕྱིར། གཉིས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཇུག་པ་ན།
སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་སྐྱེ དེ་ཡི་སྣ་ཚོགས་སྣང་གང་དང་། དེ་རང་ས་
བོན་ལས་སྐྱེའི་ཕྱིཕྱིར།
ཞ་[༢]བ་དེ་ལ་ནུས་ཕུལ་དང་། རང་བདག་ཉིད་དང་
གཞན་ལས་ས་སོ།
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མིང་གིས་ནི། དེ་ལ་བད་ག་ཏུ་བཏགས་
པར་
འགྱུར། གཉིས་ཡོད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཟད་ཅན་མ་ཞི་བདག་མེད་ད་དང་།
གཉིས་མེད་མི་ཟད་ཡང་དག་དང་། འཆི་མེད་གོ་འཕང་མཆོག་རྟོགས་ནས།
དེ་ལ་འདྲ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་ལྡོག་པས། མི་རྟོག་བློས་
ནི་དམིགས་བྱས་པའི།
གྲོལ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར། ཡང་ན་སེམས་
ཙམ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིཕྱིར།
སེམས་ལས་བྱུང་རྣམས་སེམས་ལས་ནི། ཐ་ད་ད་མེད་
པར་ཁས་བླང་བྱ།
ཡང་ན་རྣམ་རིག་ཙམ་མི་འགྲུབ། ཡང་ན་ཚོར་སོགས་
འདུས་པ་ལ།
སེམས་སུ་གད་གས་པར་འདོད་པར་གྱིས། དེས་ན་གཞན་གྱི་
རྗེས་སྨྲ་དང་།
རང་གི་གཞུང་ཡང་བཏང་བར་འགྱུར། ཀུན་ནས་ཉོན་
མོངས་ན
མ་[༢]བྱང་ལས། གལ་ཏེ་སེམས་ནི་རྫས་འདོད་ན། ཚོར་སོགས་དེ་
བཞིན་སྐྱེ་བའི་ཕྱིཕྱིར།
དེ་གྲུབ་པས་ན་གནོད་པ་མེད། ཨུཏྤལ་རྩ་བ་ནུས་མང་
ལོ་མ་ལ་སོགས་རྒྱུན་འབྱུང་ལྟར། དེ་བཞིན་སེམས་རྫས་མེད་པ་ལས།
རྒྱུན་རྣམས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་འགྱུར། གཉེན་པོས་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་།
བྱ8---་ཏྲ་0


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*