བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། འདི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་ལ་སོགས། བརྟགས་པ་
མི་འདོད་རྫས་མེད་ཕྱིར།
དེ་ལ་དམིགས་པས་མི་འགྲོལ་ཏེ། བློ་འགག་མེད་
པ་འང་མ་ཡིན་པས།
དེ་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དུ་འང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་དང་
འདྲ་མི་
འགྱུར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྟོང་པ་སྟེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་སྐྱེས་
ཕྱིར༑
རྫས་སུ་མེད་ཕྱིར་འཇིག་པའི་ཕྱིཕྱིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་གོམས་ཆགས་མེད་
འགྱུར༑ གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་ནི། ཡང་དག་ཇི་བཞིན་རྟོགས་
གྱུར་པ།
དེ་ཡོད་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཚེ། ལོག་འཛིན་ཅི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་འགྱུར།
གཉིས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྤྱོད་ཡུལ་ན།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དགག་བྱས་ཀྱང་། འཇུག་པར་མི་འགྱུར་མི་རིགས་ས་སོ།
གལ་ཏེ་དེ་ནི་དགག་པའི་ཕྱིཕྱིར། སྒྲུབ་གཞན་ཡོངས་སུ་འཛིན་འདོད་ན།
འདམ་རྫབ་འཁྲུ་བར་བྱེད་པ་བས། མ་རེག་པར་ནི་བསྲིངས་ན་བཟང་།
ཀུན་བརྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བཏགས་ཕྱིར་སྦྲུལ་དང་འདྲར་མི་འདོད།
ཐག་པའི་དངོས་པོར་མ་ངེས་ཕྱིར། ཡང་ན་གྲགས་པས་གནོད་པར་འགྱུར།
དེ་ནི་འཁྲུལ་མིན་གང་གི་ཕྱིཕྱིར། དུ་མའི་ཆ་དེ་མཐོང་ཕྱིར་ར་རོ། ཁྱོད་ནི་[༢]
ད་ངོས་ལ་སྐུར་འདེབས་
འགྱུར། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡུལ་འགོག་ཕྱིར། དེ་མེད་
པར་ཡང་ཀུན་ཉོན་མོངས།
མིང་ལས་དོན་འཇུག་ལས་འབྱུང་མིན། སྨྲ་མི་་་་
ཤེས་པའི་དུད་འགྲོ་ཡང་།
ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་མཐོང་ཕྱིར་ར་རོ། གཟུགས་ནི་་་་་་་
གཟུགས་ཀྱི་[༢]ངོ་བོས་
སྟོང་། གཟུགས་ཞེས་བརྗོད་ལ་ལྟོས་བཅས་[༤]པ་ར།
གཟུགས་བློ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་ཞེས། བརྟག་པ་བཟོད་པར་མི་འགྱུར་ར་རོ།
གཟུགས་ནི་སྟོང་ཉིད་མི་རིགས་ཏེ། གཟུགས་མིན་བད་ག་ཉིད་རྣམ་བ་ཅས་པའི།
དངོས་པོར་སྣང་བློ་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི[༥]། གཟུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དེ་ཡོད་ཕྱིར།
58---་ཏྲ་1


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*