ནི་གྲུབ་པ་སྒྲུབ། གལ་ཏེ་དོན་དམ་དཔེ་མེད་ཅི་ང་། གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་
ཉིད་དུ་འགྱུར།
གལ་ཏེ་གཞན་དབང་ངོ་བོ་ཉིད། སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ད་དེ།
ཡོད་པར་གྱུར་ལས་མ་སྐྱེས་ན། སྐྱེ་འགག་ལ་གོགས་འགལ་སྒྲུབ་ཡིན། རྐྱེན་་
རྣམས་ལས་ནི་གང་སྐྱེས་པ།
དེ་སྐྱེ་མེད་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། དོན་དམ་
དུ་ན་དངོས་ཉིད་ལས།
དེ་ཡི་སྐྱེ་བ་དགག་ཕྱིར་ར་རོ། ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་
ཉིད་མིན་ཕྱིར།
དེ་ད་ག་[༡]ཀུན་རྫོབ་བློ་དང་སྒྲ། སྣ་ཚོགས་རང་སྤྱིའི་སྤྱོད་ཡུལ་
དུ༑
འགྱུར་བ་ལ་ནི་འགལ་བ་མེད། མིང་ནི་གང་དང་གང་ད་ག་ག་གིས།
ཆོས་རྣམས་གང་དང་གང་བརྗོད་པ། དེ་ལ་དེ་ནི་ཡོད་མིན་པ། དེ་ནི་ཆོས་་
རྣམས་ཆོས་ཉིད་དོ།
ཅི་སྟེ་རྐྱེན་འབྱུང་ངོ་བོ་ཡིས། གཞན་གྱི་དབང་ལས་
སྐྱེ་འདོད་ན།
རྒྱུ་བཞིན་ཡང་དག་ཉིད་མིན་པས། འདོད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་
པ་ཡིན།
གཞན་གྱི་དབང་ཡང་གཟུང་མེད་པ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་སྐྱེས་འདོད།
དོན་དམ་དུ་ནི་སྐྱེས་པ་ལ། ལོག་པར་སྣང་བ་མི་རིགས་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་
སྣང་བ་ལྟར།
དེར་སྣང་བད་ག་ཉིད་ཡོད་གྱུར་ན། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེར་ཡོད་
ཕྱིར༑
ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་བཞིན། མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་དང་།
དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའ་ང་། ཡོད་པ་ཉིད་ལས་མ་སྐྱེས་དང་། རྫས་
སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར།
གདགས་པ་[༢]སྐྱོན་ཆགས་ཉིད་མེད་ད་དེ། རྣམ་རིག་
ཙམ་དུ་མཚུངས་ཕྱིར་ར་རོ།
སྤང་དང་སྤོང་བྱེད་ཡོད་པའི་ཕྱིཕྱིར། ཡོངས་ཤིས་
སོགས་ཡོད་གང་གིར་འདོད། དེ་ནི་གང་ཕྱིར་[༢]རྫས་མེད་ཀྱང་། རྣམ་རྟོག་
བྲལ་བས་ཐར་པར་
འགྱུར། རྫས་ཡོད་ཉིད་ན་འང་སྐྱེ་མེད་ཕྱིར། འདི་ལས་
བཞིན་[༤]དུ་བརྟག་མི་འདོད།
ད་ངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ན། གདགས་
པའང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བས།
དེ་ནི་མེད་པར་ལྟ་བ་དག མི་གླེང་བསྟན་
གླ་
8---་ཏྲ་3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*