ཇི་ལྟར་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་དུ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མི་འདོད་བཞིན། འདུ་བ་
ཡིན་ཕྱིར་བདག་མེད་པས།
རིགས་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཡི་ཕྱིཕྱིར། དེ་ལྟར་བདེ་དང་
སྡུག་བསྔལ་སོགས།
 དགག་པ་མཐར་ཐུག་[༡]ཤེས་པར་བྱ། ཡིད་ནི་རྟག་པ་[༢]
མིན་པར་
འདོད་། བརྗོད་བྱ་ཡིན་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞིན། འདི་ནི་བདག་གི་བྱེད་
པ་མིན།
དངོས་པོ་ཡིན་ཕྱིར་བདེ་བ་བ་བཞིན། བདག་ཡོད་པ་ནི་བཀག་ཟིན་
ཀྱང་།
འདིར་ཡང་བརྟག་པར་བྱ་བ་སྟེ། བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཕྱིར།
བད་ག་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན། དེ་ཡི་སྤྱི་ནི་ཡོད་པར་ཡང་། ཁས་
ལེན་པ་ཡང་བརྟག་པར་བྱ།
འདི་ནི་ཁྱབ་མིན་རྟག་པ་མིན། རྟོགས་བྱ་ཡིན་
ཕྱིར་བུམ་པ་བཞིན།
བློ་སྐྱེ་འགྱུར་དང་བཅས་ཤེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་བདག་ཉིད་
ཉམས་པར་
འགྱུར། འོན་ཏེ་འགྱུར་མེད་ཤེས་པ་མིན། ཤེས་དང་ཤེས་མིན་ཇི་
ལྟར་ར་རུང་།
འདུ་བ་དགག་པ་བྱས་པས་ན། དེ་དང་འབྲེལ་པའང་རིགས་པ་
མིན༑
བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབད་དང་འདོད། སྡང་ལ་སོགས་ཀྱང་ཚུལ་
འདི་ཡི་ཡིན།
བརྟག་[༢]པའི་བད་ག་ལ་བདེ་མི་རྟེན[༤]། རྒྱུ་ད་ང་ལྡན་ཕྱིར་བུམ་པ་
བཞིན༑
ཡང་ན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་ན་ནི། བདེ་བ་ཡིན་པར་མ་རྟོགས་[༢]ཏེ།
སྐྱེ་དང་ལྡན་ཕྱིར་གཟུགས་ལ་སོགས། དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་མི་འདོད་བཞིན། ཡང་
ན་འདི་དག་འདུ་བ་ནི།
བདག་ལ་ཡོད་པར་མ་རྟོགས་[༦]ཉིད་། ལྷན་ཅིག་ཡོད་
ཆེན་ད་ང་འབྲེལ་བར།
ཡོད་དང་[༧]མེད་པ་མི་རིགས་ས་སོ། ཡོད་ནའང་དེ་[༢]
སྦྱོར་དོན་མེད་ལ།
མེད་ན་དེ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། གསལ་བར་བྱེད་པ་
ཆོས་
གཞན་ཕྱིར། དེ་ནི་གསལ་བྱེད་ཇི་ལྟར་ཡིན། གྲངས་ལ་སོགས་དང་
འབྲེལ་བ་ཡང་།
འདི་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ལན་བཏབ་པོ། གལ་ཏེ་སྤྱི་སོགས་དང་
འབྲེལ་བ་ས།
སྐྱེས་བུ་སྤྱི་དང་གཅིག་རྟོགས[༩]་པ་ར། དེ་སོགས་རྐྱེན་ད་ང་ཕྲད་
58---63


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*