གནས་ཏེ། ནམ་མཁའ་འཇིགས་པར་གྱུར་པ་དག གཞན་པའི་གནས་འགའ་
འང་[༡]མེད་པ་བཞིན།
སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་གཉེན་རྣམས་ཀྱི། དེ་ཉིད་་་་་་་
བདུད་རྩི་མཆོག་འདི་ལ།
འདི་ནི་འགའ་ཡང་བཀག་མེད་པས། ལེགས་པར་
འོངས་སོ་ངོམས་
པར་གྱིས། ཡང་དག་ལྟ་ལ་སྒྲིབ་མེད་པའི། བདག་ནི་བྱེད་
པོ་ཟ་པོ་སོགས།
རྟེན་མེད་བརྫུན་པའི་འཛིན་པ་ནི། དེས་ན་སྤང་བ་ཁོ་ནར་
གྱིས༑
ད་ངོས་རྣམས་རང་བཞིན་སྐྱེ་མེད་ཕྱིར། དེ་ཉིད་དུ་ན་སྐྱེམེད་འདོད།
ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་མེད་ཉིད་། འདི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསྟན། དངོས་མེད་ཉིད་
ནི[༢]བདག་མེད་པ།
 དེ་ནི་བདག་མིན་འགལ་བ་ཉིད། བདག་མེད་
བདག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན།
བ་ལང་མིན་པ་འང་བ་ལང་འགྱུར། དངོས་པོའི་
ངོ་བོ་མེད་འདི་ནི།
འདི་ལྟར་བྱེད་པོ་ཟ་པོར་ར་རིགས། གང་ཕྱིར་མོ་
གཤམ་ད་ག་གི་བུ།
བྱེད་པོ་ཟ་པོར་མ་ཡིན་བཞིན། དེ་ལྟར་གྱུར་ལ་སྐྱེ་ཇི་
ལྟར༑
དེ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཇི་ལྟར། མཁའ་ལ་མེ་ཏོག་མེད་པ་ལ།
ཇི་ལྟར་སྐྱེ་འཇིག་བཏགས་པ་བཞིན། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཡུལ་དག་ལ།
ཇི་སྲིད་བློ་ནི་འཇུག་གྱུར་པ། བློ་ཡིས་བཏགས་པས་སྒྲོ་བཏགས་ཕྱིར། དེ་
སྲིད་གཅིག་ལ་སོགས་པར་འདོད།
རྟོག་བཅས་རྟོག་པ་མེད་པ་ལས[༢]།
གང་ཚེ་བློ་ནི་ལོག་གྱུར་པ། དེ་ཚེ་བློ་ལ་ཡུལ་མེད་ཕྱིར། སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་
ཞི་བ་ཉིད།
དབུ་མའི་སྙིང་པོ་ལས་རིག་བྱེད་ཀྱི་མཐའ་རྒྱུར་སྨྲ་བའི་དེ་ཁོ་ན་་་་
ཉིད་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་ལེའུ་བརྒྱད་པའོ།
 
ངོ་ཚ་མེད་པ་ཁ་ཅིག་ནི། བྱང་གྲོལ་འེགས་ལམ་བསམ་གཏན་དང་།
ཤེས་ལ་སྐུར་འདེབས་བྱ་བ་ཙམ། བདག་[༤]གིས་དེ་ནི་འཐོབ་པར་སེམས།
གླ8---73


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*