ཏེ༑ རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་པའི་ཕྱིར་ནགས་ཚལ་གྱི་བློ་བཞིན་པས་
དེའི་ཕྱིར། ས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གྱི་བློ། དེ་ཡང་རྫས་ཡོད་མ་ཡིན་འདོད།
རྒྱུ་དང་བཅས་ཕྱིར་འཇིག་པའི་ཕྱིཕྱིར། ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་བློ་བཞིན་ནོ།
ཞེས་བྱ་བ་སྨྲས་སོ། སྒྲ་ནི་གནས་དང་བྱེད་པ་ད་ང་། རྩོལ་བ་དག་ལས་
མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་གང་གིས་[༡]ས་ལ་སོགས་
པ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དེ་ཡང་།
ས་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའི་སྒྲ། བརྗོད་པ་རྫས་སུ་མི་འདོད་ད་དེ། མཉན་པ་ཡིན་
ཕྱིར་དམག་ལ་སོགས།
སྟོན་པའི་སྒྲ་དག་མི་འདོད་བཞིན། འདིར་བྱེ་བྲག་པ་
དག་ཕྱིར་ཟློག་པར་བྱེད་ད་དེ།
གང་དག་ལ་ནགས་ཚལ་དང་དམག་ལ་སོགས་པ་
རྫས་སུ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་སྐྱོན་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་་
ཚིག་ལས་ཕྲད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྫས་ཞེས་འབྱུང་བས་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ད་ག་རྫས་
སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།
ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ན་ཤིང་པ་ལ་ཤ་ནགས་ཚལ་
རྩོམ་པ་ནི་ཕྲད་པ་ད་ང་བཅས་པས་ཤིང་པན་ད་ན་[༢]དང་ལྷན་
ཅིག་སྦྱོར་བར་འགྱུར་
རོ༑
ཤིང་པ་ལ་ཤ་དང་པན་ད་ན་གཉིས་ཀྱང་ཕྲད་པ་དང་བཅས་པས་[༢]ཤིང་དྷ་
བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ར་རོ།
དེ་བཞིན་དུ་གླང་པོ་ཆེ་་་་་
དམག་རྩོམ་པ་ན་ཡང་ཕྲད་པ་དང་བཅས་པས་རྟ་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་
གླང་པོ་ཆེ་ད་ང་རྟ༐
གཉིས་དང་[༤]ཕྲད་པ་དང་བཅས་པས་ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ད་ང་་
ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར་ནགས་ཚལ་ད་ང་ད་མག་ལ་སོགས་པ་ད་ག་
རྫས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བས་སྟོང་པས་ད་པེ་མེད་དོ་་་་་་
ཞེས་ཟེར་རོ།
གྲངས་ཅན་དག་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། གྲངས་ནི་རྣམ་
པ༐
གཉིས་ཏེ[༥]། ངེས་པའི་གྲངས་ནི་གཅིག་པུ་པའོ། མ་ངེས་པའི་གྲངས་
ནི་ཉི་ཤུ་པ་ལ་སོགས་པའོ།
དེ་ལ་གང་གི་ཚེ་མ་ངེས་པ་རྫས་དུ་མ་དག་ལ་[༦]
གླ་
8---1ཧ་9 


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*