ངེས་པའི་གྲངས་སུ་འཇུག་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་ཡོད་པས།
ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་དེ་ད་ག་ཀྱང་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་དང་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་རོ།
དེའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བློ་ད་ང་སྒྲ་ཡང་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་
དེའི་ཕྱིཕྱིར།
ནགས་ཚལ་གྱི་བློ་དང་སྒྲའི་དཔེ་ད་ག་ས་ལ་སོགས་པ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པའི་དཔེར་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ར་རོ།
དེ་ལ་རེ་ཞིག་བྱེ་བྲག་པ་དག་ལ་སྐྱོན་
འདོགས་པ་
ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། པ་ལ་ཤ་པན་དྷ་ལ་་་
སོགས་པ།
ནགས་ཚལ་རྩོམ་པ་ཡིན་མི་འདོད་། རྒྱུ་ལྡན་ལ་སོགས་གཏན་་
ཚིགས་ཀྱིས།
ད་པེར་ན་རྩ་བ་ལ་སོགས་བཞིན། ཞེས་བྱ་བ་སྨྲས་ཏེ། ཤིང་
པ་ལ་ཤ་ད་ང་པན་དྷ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ནགས་ཚལ་རྩོམ་
པ་ཡིན་པར་མི་འདོད་དེ།
ཇི་ལྟར་པ་ལ་ཤ་ལ་སོགས་པ་ནི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་་
ད་ག་གི་ཡན་ལག་ནི་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ།
ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་པར་འདྲ་་
བཞིན་པ་ལས་པ་ལ༐
ཤ་ལ་[༡]སོགས་པ་ནི་ནགས་ཚལ་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ།
རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་
ཡོད༑
དེའི་ཕྱིར་པ་ལ་ཤ་དང་པན་དྷ་ལ་སོགས་པ་དེ་ད་ག་ནི་ནགས་ཚལ་རྩོམ་
པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ན་ནོ།
དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་ད་ང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཏེ།
དཔེར་ན་རྩ་བ་དང་ལྡོང་བུ་ད་ང་ལོ་མ་ད་ང་
འདབ་མ་ལ་སོགས་
པ་བཞིན་ནོ། འདིར་སྨྲས་པ། ཤིང་དྷ་བ་དང་། པ་ལ་
ཤ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནགས་ཚལ་ཡན་ལག་ཅན་སོ་
སོའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ལྟར་ངེས་པར་གཟུང་དུ་རུང་སྟེ།
ཡན་ལག་དེ་དག་མེད་
པར་ཡན་ལག་ཅན་ནགས་ཚལ་དམིགས་སུ་མེད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་པ་ལ་ཤ་
ལ་སོགས་པ་ནི་ནགས་ཚལ་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ།
རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་
གླ་
8---16


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*