དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་ཡང་ད་ང་པོ་ཡུལ་ད་ང་ཕྲད་པ་ན་ཆགས་པའི་་་་
རྣམ་པར་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཆགས་པ་ཞེས་ཉེ་བར་གདགས་པར་ཟད་ཀྱི་དེ་ཆགས་
པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་པ་ད་ང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་[༡]པ་དང་་་་་་་
བྲལ་བ
འི་ཕྱིར་རོ། དེས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པའི་བློ་སྐྱེ་
བ་དེ་ལ་ནི་རེ་ཞིག་ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པ་མེད་ད་དོ།
སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་དང་
པོའི་རྗེས་སུ་
མྱོང་བ་ཡང་ཐ་སྙད་གདགས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡང་་་
ཡུལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།
དེ་ལྟར་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིཕྱིར། འདོད་ཆགས་་་་་་་
རྟོག་[༢]པ་ཀུན་རྫོབ་ཡིན།
འདོད་ཆགས་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམ་[༢]ཀུན། ཅི་རིགས་
པར་ནི་ཤེས་པར་བྱ།
དངོས་པོ་རྫས་ལ་བརྟེན་རིགས་ན[༤]། དེ་ཡང་དེ་ལས་
ད་བྱེར་ཡོད་མིན།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ན་ཆགས་པར་བྱེད་པའི་ད་ངོས་པོ་ནི་འདོད་
ཆགས་སོ། དངོས་པོ་དེ་ཡང་རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ད་པེར་ན་སྣམ་བུའི་ཚོན་དང་།
འབྲས་ཆན་གྱི[༥]ཚོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུར་རིགས་གྲང་ན། དངོས་པོ་དེ་ཡང་རྫས་
དེ་ལས་ཐ་ད་ད་པར་དབྱེ་ཞིང་བསྟན་པར་མི་
ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་སྣམ་བུ་ལས་
ལོགས་
ཤིག་ན་ཚོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ད་ང་། འབྲས་ཆན་ལས་ལོགས་ཤིག་ན་ཚོས་
པ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། དེའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་འདིས་སེམས་འདི་ཆགས་
སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་འདི་སྒྲུབ་[༦]པར་དཀའ་
བའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པ་ནི་
ཀུན་རྫོབ་པ་ཡིན་ནོ།
དེ་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཇི་བཞིན་དུ། སེམས་ལའང་
ཆགས་པ་འཐད་མི་
འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་གཉིས་
དབྱེར་མེད་པས་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་
བསམས་སོ།
དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ་ནི་ཚད་མ་འདིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ད་དེ།
འདོད་ཆགས་ཆགས་ལས་གཞན་མི་རིརིགས། ཆགས་པ་མ་བཟུང་གཟུང་[༧]མེད་་
གླ་
8---20ཏྲ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*