ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་རྟོག་[༡]པ། བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པ་དག ལྟ་
ངན་ནད་དྲི་ངན༐
བསྒོས་པའི། སྒྲེགས་པའི་ཚིག་ལ་རྟེན་[༢]མི་བྱེད། ཅེས་བྱ་་
བ་སྨྲས་ཏེ།
ཁྱེད་ཅག་གི་རང་དགས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་ཚིག་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་
དག་ལ་ནི་མཁས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་[༢]པ་བདག་ལ་་་་
ཕན་པར་འདོད་པ་དག་རྟེན་པར་མི་བྱེད་ད་དོ།
གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་དེ་དག་ནི་ལྟ་བ་ངན་པའི་ནད་དྲི་ང་བས་བསྒོས་པའི་སྒྲེགས་པའི་ཚིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ལྟ་བ་ངན་པ་ཉིད་ནད་ཡིན་པ་[༤]དེ་ཉིད་དྲི་ངན་པ་ཡིན་ཏེ།
དེས་བསྒོས་པའི་སྒྲེགས་པའི་ཚིག་[༢]གང་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་ལྟ་བུ་
དག་[༢༢]ཡོད་པ་དེ་[༧]དག་ནི་ལྟ་བ་ངན་པ་དེའི་ནད་དྲི་ང་བས་བསྒོས་པའི་སྒྲེགས་པའི་
ཚིག་ད་ག་ཡིན་ཏེ།
དེ་ལ་རྟེན[༨]་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་རོ། དེ་ད་ག་
ལ་བརྟེན་ན་ཅི་ཉེས་ཤེ་ན།
ལྟ་བ་ལོག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གང་ད་ག་ཡིན་པ་་་་
ད་ག་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།
དེ་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའམ་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་་་་་
གནས་སམ་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ད་ག་ཡིན་ཏེ།
ཇི་སྐད་དུ། ད་ད་པ་ཅན་ནི་
ཉེས་བཟུང་བས།
ཁྲོས་པ་གཞན་ནི་ཞེ་སྡང་གིས། དད་པ་ཅན་ཡང་བསྲེགས་
བསྟན་ན།
ཞེ་སྡང་ཅན་དག་བསམ་ཅི་དགོས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།
འདིར་སྨྲས་པ། འདོད་ཆགས་ནི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
འདི་ལྟར་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སྟོང་
པ་ད་ང་བདག་མེད་པ་ད་ང་།
མི་སྡུག་པ་དག་ལ། རྟག་པ་དང་བདེ་བ་དང་།
དངོས་པོ་ད་ང་། བདག་ད་ང་[༡༧]སྡུག་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་[༡༧]དག་ནི་ཡོད་ད་དོ།
དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ།
ཇི་སྐད་དུ། མ་རིག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ལ། མ་རིག་པའི་
གླ
8---212


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*