མཚོན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ལས་མེད་
པ་དང་།
འདུས་བྱས་མ་ཡིན་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་
དངོས་པོ་ཉིད་ཡིན་པར་
འགྱུར། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་འགག་པ་ཡང་
མེད་དེ།
འདི་ལྟར་སྐྱེས་པ་ལ་འགག་པ་འཐད་། མ་སྐྱེས་པ་ལ་མི་འཐད་
པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
གང་གི་འབྲས་བུ་གང་འདོད་པ། དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་
ཏེ༑
མ་སྐྱེས་ལ་སོགས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། གླང་ཆེན་ཀླད་ཀྱི་རྭ་བཞིན་ན་ནོ།
ཞེས་བྱ་བས་ནི་དེ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འགོག་པར་བྱེད་དེ། འདུས་མ་བྱས་གང་གི་[༡]
འབྲས་བུ་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགའ་ཞིག་གིས་ཇི་ལྟར་བརྟགས་[༢]པ་དེ་ལ་འདུས་མ་
བྱས་དེ་ནི་འབྲས་བུ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་མི་རིགས་ཏེ།
སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་
གཏན་ཚིགས་གོང་དུ་བསྟན་པ་དེ་དག་
གི་ཕྱིར། དཔེར་ན་གླང་པོ་ཆེའི་ཀླད་ལ་རྭ་
ཉིད་མེད་
པ་དེ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་སོགས་པ་དག་གི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་
བ་
བཞིན་ནོ། ཡང་ནི་[༢]ིགཞན་དུ༐བརྟགས་ཏེ[༤]། མ་སྐྱེས་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ཡི།
འབྲས་བུ་མི་འདོད་ཤེས་པར་བྱ། འབྲས་བུ་ཡིན་ཕྱིར་སྦྲང་རྩི་ནི། མཁའ་་་་
མིན་སོགས་རྒྱུ་ལྡན་མིན་བཞིན།
ཞེས་བྱ་བས་ནི་དེ་རྒྱུ་མ་སྐྱེས་པའི་འབྲས་བུ་མ་
ཡིན་པར་འགོག་པར་བྱེད་ད་དེ།
འབྲས་བུ་གང་ལ་རྒྱུ་མ་སྐྱེས་པ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མ་་
སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའི་འབྲས་བུ་ཞེས་
བྱ་སྟེ། སོ་སོར་བརྟགས་ཏེ་འགོག་པ་དེ་
རྒྱུ་མ་སྐྱེས་པ་དང་།
ལྡན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཕ་རོལ་པོ་ད་ག་གིས་བརྟགས་
པ་དེ་ལྟར་མི་འདོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ།
འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དཔེར་ན་སྦྲང་རྩི་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ནམ་
མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མ་སྐྱེས་པ་དང་
ལྡན་པའི་རྒྱུར་མི་འདོད་པ་བཞིན་ཏེ།
དཔེར་ན་སྦྲང་བུའི་སྦྲང་རྩི་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིཕྱིར། རྒྱུ་མེ་ཏོག་མ་ལ་ཏི་ད་ང་།
གླ8---220


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*