དཔེ་དེ་དངོས་པོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སོ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་འདི་སྐད་ཅེས་
ནམ་མཁའ་དང་འབྲེལ་བའི་
མེ་ཏོག་མེད་པས། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་
ནམ་མཁའ་ལ་ནི་མེ་ཏོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བྱ་སྟེ།
དེའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའི་མེ་
ཏོག་ཅེས་བྱའོ་ཞེ་ན།
དེ་ལྟ་ན། ཡང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ནམ་་་་
མཁའི་མེ་ཏོག་མ་ཡིན་པའི་དོན་ད་ང་མཐུན་པར་མི་
འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཀྱང་བདག་ཉིད་འགའ་ཞིག་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་
མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ར་རོ།
འདིར་བཤད་པ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་
མེད་པའི་དོན།
མཁའ་ལ་སོགས་པར་ཁྱོད་འདོད་པ། དེ་དག་ནམ་མཁའི་མེ་
ཏོག་མེ་ཏོག་མིན།
དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོའི་ཕྱོགས་མེད་མིན། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་་་་
དཔེ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་དེའི་མེད་པའི་དོན་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་དང་།
ནམ་མཁའ་ལས་དང་། ནམ་མཁའ་དང་།
མེ་ཏོག་ད་ང་། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ད་ག་གིས་འཇིག་རྟེན་་
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོད་པར་ཁྱེད་འདོད་པ་དེ་དག་ནི།
ཁོ་བོ་ཅག་གི་དཔེ་
ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་མ་ཡིན་ཏ།
འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་་
ཅག་ནི་དཔེ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་མཁའ་ལ་སོགས་
པར་བཏགས་པ་དེ་
དག་ལས་གཞན་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་[༡]ཁོ་བོ་་་་་
ཅག་གི་དཔེར་བཞག་པ་དེ་བདག་ཉིད་འགའ་ཞིག་གིས་ཡོད་པར་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་
སྒྲུབ་[༢]པར་མི་ནུས་པས།
དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོའི་ཕྱོགས་འདི་ལ་ཡང་ཆོས་མཐུན་པའི་
དཔེ་མེད་པ་མ་ཡིན་ན་ནོ།
འདིར་སྨྲས་པ། གང་དག་གི་ཕྱོགས་ལ་འབྲས་བུའི་་
རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་ལ་ནི་སྐྱོན་དེ་
དག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་གྱི།
ཁོ་བོ་ནི་རྒྱུའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་པས་
58---228


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*