པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དག་ནི་བསགས་པའི་གནས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པས།
གལ་ཏེ་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟོག་[༡]པར་མི་བྱེད་ཀྱང་དེ་དག་གི་དམིགས་པའི་
ད་ངོས་པོ་ཡོད་པས།
དེས་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང་འཇིག་པའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མའི་འོ་མ་་་་
བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་སྟོང་པར་འགྱུར་ར་རམ།
རྣམ་
པར་མ་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ངེས་པར་
སེམས་ན།
དེའི་ཕྱིར་བཤད་པ། བསྒྲུབ་དང་མཚུང་ས་པར་བཀག་པའི་ཕྱིཕྱིར། ཅིག་ཤོས་
ཀྱིས་ནི་ཛེ་
ཚོམ་མེད། ཅེས་བྱ་བ་ལ་ཅིག་ཤོས་ནི་བརྟགས་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་
ད་ངོས་པོ་ལས་གཞན་པ་མ་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་སྟེ།
དེས་ན་མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་
མི་འགྱུར་ར་རོ།
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བརྟགས་པའི་བདག་ཉིད་དགག་པར་སྒྲུབ་[༢]
པ་ད་ང་།
མཚུངས་པར་མ་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་ཡང་བཀག་པའི་ཕྱིར་མིག་ལ་
སོགས་པ་ནི་མ་བརྟགས་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྟོང་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར་དང་
འཇིག་པའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་ཏེ།
གང་གི་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་ལ་ཡང་བརྟགས་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཆ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
འོ་ན་དེ་ལྟར་སྒྱུ་མའི་ཆ་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་མ་
ཡིན་པ་ཅིག་ཤོས་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

དེ་དགག་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། སྒྱུ་མའི་བདག་ཉིད་མ་བརྟགས་པའང་། ཡང་
དག་ཏུ་ནི་[༢]ལོག་པར་
འདོད་། ལ་ལའི་འདོད་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར། དཔེར་ན་
བརྟགས་པ་དེ་ཉིད་བཞིན།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ཡང་མི་མཁས་པ་ལ་ལའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་
ལྟར་སྒྱུ་མའི་བརྟགས་པའི་བད་ག་ཉིད་ལོག་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བརྟགས་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་[༢]བད་ག་ཉིད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ན་ལོག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།
གལ་ཏེ་
དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་ལ་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱང་མེད་པས་ཁྱོད་ཀྱི་[༥]དཔེ་
58---23ཏྲ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*