པོའི་རྐྱེན་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་རོ། མིག་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཀུན་
རྫོབ་ཏུ་ཡང་གྲགས་པའི་གནོད་
པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྦྱང་ལ་
སོགས་ན་གནས་པ་ཡི།
རྒྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཉི་ཚེ་ལ། ནས་[༡]ལ་སོགས་པའི་མྱུ་གུ་
ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་བསམས་ས་སོ།

སྐྱོན་གཞན་འདི་ཡང་ཡོད་དེ། འབྲས་བུ་འབྲས་བུར་མི་འགྱུར་ཞིང་། མེད་པ་
ཁྱོད་ལ་འབྲས་བུར་
འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱ་བའི་ཕྱིར་་་་
འབྲས་བུ་ཡིན་ན་གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་དེས་མི་སྟོང་ན་དེ་ལ་ཡང་བྱ་བ་མེད་པའི་་
ཕྱིར་སྔ་ན་ཡོད་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་ཡང་འབྲས་བུར་མི་འགྱུར་ཞིང་་་་
གཞན་
ཞིག་ཕྱིས་བྱེད་པ་དེས་ན་མེད་པ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་
འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།
འདི་སྙམ་དུ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ནུས་པར་ཡོད་པ་དེ་
ཉིད་ལ་འབྲས་བུ་ཞེས་ཉེ་བར་གདགས་ཏེ་དེས་རྒྱུ་མི་སྟོང་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ནོ།
གང་
གི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
བུམ་པའི་དོན་དུ་འཇིམ་པ་ཁོ་ན་ལེན་པར་བྱེད་ཀྱི་བྱེ་མ་དག་ནི་མི་
ལེན་ཏེ།
ནུས་པས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་སེམས་ན་བཤད་པ། གལ་
ཏེ་འབྲས་བུའི་ནུས་འབྲས་ན།
དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། དེ་ལས་[༢]
གཞན་པ་མ་ཡིན་ལ།
གཞི་དང་གཞག་[༢]ིཔའི་ད་ངོས་མི་འདོད། ཅེས་བྱ་བ་ནི་
གལ་ཏེ་འབྲས་བུའི་ནུས་པ་གང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་འབྲས་བུའི་
ནུས་པ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བ་
ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལས་གཞན་མ་
ཡིན་ན་གཞི་དང་གཞག[༤]་པའི་དངོས་པོར་རྟག་ཏུ་ཡང་མི་རུང་སྟེ།
དཔེར་ན་
དུག་དང་
ཆང་དག་ལས་དུག་དང་ཆང་གི་ནུས་པ་ཐ་མི་དད་པ་བཞིན་དུ་གཞི་དང་་་་
གཞག་[༢]པའི་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།
ཅི་སྟེ་གཞན་མ་ཡིན་ཡང་སླ་སླ་སྟེ།
འབྲས་བུའི་མིང་ཙམ་ཉིད་ལ་ནི། དཔེར་ན་མཁའ་ལ་མཁའ་གནས་བཞིན།
68---243


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*