གལ་ཏེ་དེ་ཡང་མངོན་གསལ་ན། ཟ་པོ་ཀུན་འགྲོ་མ་ཡིན་[༡]ཞིང་། རྒྱུ་མེད་མ་
ཡིན་ཤེས་
ཡོད་མིན། མི་གསལ་བ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་ནི་
གལ་ཏེ་ཟ་བ་པོ་དེ་ཡང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཟ་བ་པོ་དེ་ཡང་བུམ་[༢]
ལ་སོགས་པ་བཞིན་
དུ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པ་ད་ང་། རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ད་ང་། ཟ་བ་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་
བ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར་ར་རོ།
གཙོ་བོ་ཡང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་
རྟོག་ན་དེ་ལྟ་ན།
གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་མངོན་གསལ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྱ་བ་དང་།
དཔག་ཡོད་གསལ་བར་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དག་མིན་པར་གྲགས། ཞེས་
བྱ་བ་ནི་གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྱ་
བ་ཉིད་དང་།
ད་པག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་ད་དང་། གསལ་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ་[༢]
བར་འགྱུར་ཏེ།
གཙོ་བོ་དེ་ནི་མ་བྱས་པ་ད་ང་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་དང་། མི་
གསལ་བ་ཡིན་པས་བྱང་བ་ད་ང་ད་པག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་གསལ་བར་དེ་དག་མ་ཡིན་
པར་ཁྱེད་ཉིད་ལ་གྲགས་པ་དང་འགལ་ལ་ལོ།
གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡང་མི་འཐད་ད་དེ།
ཇི་ལྟ[༤]་ཞེ་ན། གང་གིས་གསལ་བྱེད་གང་དག་འདོད་། དེ་ད་ག་དེ་གསལ་བྱེད་
མི་འདོད།
རྒྱུ་ཉིད་ལ་སོགས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། རྒྱུ་སྤུན་ལ་སོགས་ཞོའི་མིན་
བཞིན༑
ཞེས་བྱ་བ་ནི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་གསལ་བྱེད་ས་ལ་སོགས་པ་
རྐྱེན་
གང་དག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་ནི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་མི་འདོད་
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཏེ།
རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དངོས་པོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་བྱ་་་་་་་
ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུ་སྤུན་ལ་སོགས་པ་ཞོའི་གསལ་
བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཏེ།
དཔེར་ན་འོ་མ་ལས་ཞོར་འགྱུར་བའི་གསལ་་
གླ་
8---2ཏྲ་1


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*