འབྲས་བུ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ནི་སྔ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་རང་གི་བད་ག་ཉིད་
མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ནི་སྔ་ན་མེད་པ་ཡིན་པར་
སྨྲའོ། དེ་དག་གི་ཕྱིར་བཤད་པ།
བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ད་ང་། བདག་ཉིད་ཡོད་དང་མེད་མི་འདོད་།
གཉི་གར་སྨྲ་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། རིགས་པས་གོང་དུ་བསྟན་ཕྱིར་ར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་
ནི་གཉི་གར་སྨྲ་
བ་དག་ཀྱང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་
བདག་ལས་ན་ནི་ཇི་ལྟར་གཞན་ལས་ཡིན།
འོན་ཏེ་གཞན་ལས་ན་ནི་འོ་ན་དེ་
ལྟ་ན་བདག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ད་ང་འགལ་ལ་ལོ།
སོ་སོར་ཡང་བདག་ལས་དང་[༢]
གཞན་ལས་བྱ་བའི་ཆ་[༢]ཇི་ལྟར་སྔར་
བཀག་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ།
ཡང་གཞན་ཡང་། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་འབྲས་བུ་ནི། རྐྱེན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གསལ་
མི་འདོད།
དེ་ཞིག་བར་དུ་རྗེས་སྒྲུབ་ཕྱིར། ས་ལ་སོགས་པས་བུམ་པ་བཞིན།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ལ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་དོན་ད་མ་པ་པ་[༤]ཡིན་པ་ལས་ཚད་མ་འདི་
ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་[༢]གཞན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའི་མངོན་པར་གསལ་བ་
འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ།
འཇིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་བུམ་པ་ཞིག་པའི་མཐར་
ཐུག་གི་བར་དུ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པར་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས།
་དེའི་ཕྱིར་དེ་དེ་བཞིན་
དུ་འབྲས་བུ་གཞན་དག་གི་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་མི་རིགས་ཏེ།

གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མངོན་པར་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དངོས་པོའི་རྗེས་སུ་གཏན་
དུ་འབྲེལ་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
མར་མེ་བུམ་པའི་རྗེས་སུ་གཏན་དུ་སྒྲུབ་པ་མ་
ཡིན་པ་བཞིན་
ལ་འབྲས་བུ་ནི་ཞིག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ཡང་ཡན་ལག་དང་
ཡན་ལག་ཅན་གྱི་དངོས་པོས་རྟག་པར་དངོས་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་མངོན་པར་གསལ་བ་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་དེ་ཡོད་དོ།
དེ་ལྟར་
ན་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ད་ང་གཞན་གཉི་ག་
ལས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། འདིར་
གླ་
8---2ཏྲ3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*