མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཉིད་
དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ཉིད་
དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ད་པེར་ན་བུམ་པ་
བཞིན་ཏེ།
བུམ་པ་ཡང་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་[༡]སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་
དང་།
གསུས་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁ་ཡངས་པ་དང་། དབྱིབས་ཟླུམ་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ཉིད་ད་ང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཉིད་དུ་
ཡང་ཀློ་
བུར་དུ་
སྐྱེ་བར་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། གཞན་ཡང་། འབྲས་བུ་ཡིན་ཕྱིར་་་་
རིམ་སྐྱེའི་ཕྱིཕྱིར།
འཇིག་པའི་ཕྱིར་དང་ཡོངས་འགྱུར་ཕྱིར། རྒྱུ་རྐྱེན་ངེས་པའི་
ཕྱིར་དང་ནི།
སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཡང་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བའི་
ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། དེ་ལ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའོ།
རིམ་སྐྱེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་ཕྱིར་[༢]དུས་སུ་སྐྱེ་བའོ། འཇིག་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆུད་ཟ་བའོ།
ཡོངས་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་དུ་འགྱུར་བའོ།
རྒྱུ་རྐྱེན་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་སོ་སོར་ངེས་པར་སྣང་བ་ལས་འབྲས་
བུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ།
སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མངོན་པར་གྲུབ་པའོ། དངོས་
པོ་དེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ད་ག་་
གིས་བུམ་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པའི་ཚུལ་ཉིད་དུ་
ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་གློ་
བུར་དུ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ངེས་ས་སོ།
འདིར་མེད་པར་སྨྲ་བ་དག་དབུ་མ་པ[༢]ལ་
དཔེའི་སྐྱོན་འདོགས་པའི་རྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་དགག་པར་ཡང་སེམས་ན།

ཕྱིར་ལྡོག་པར་བྱེད་དེ། ཁྱེད་དབུ་མ་པ་ནི་འཇིམ་གོང་དང་གླེབས་པ་དང་བསྐོར་
བ་ལ་སོགས་པ
འི་རིམ་གྱིས་བུམ་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་[༤]ཅེས་གྲགས་པས་
དེ་ད་པེ་ཉིད་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ[༥]།
ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འཇིམ་གོང་ནི་འཇིམ་གོང་
གི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འགགས་པས་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གླེབས་པ་དང་།

58---2ཏྲབུ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*