ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་དེ་སྔོན་གྱི་སྲིད་པ་གཞན་དག་ཏུ་ཁ་ཟས་ལ་་
སོགས་པ་གོམས་པར་མ་བྱས་ན།
ཇི་ལྟར་བེའུ་བྱུང་མ་ཐག་ཁོ་ནར་སུས་ཀྱང་མ་
བསྐུལ་བར་སེམས་གསལ་བས་ཟས་ཀྱི་དོན་དུ་སྐྱོད་པར་བྱེད་ད་དེ།
དེ་ལྟར་ཟས་ཀྱི་
དོན་དུ་
སྐྱོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དཔེར་ན་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་གཞོན་ནུ་དང་
བར་མ་དང་།
རྒན་པོའི་གནས་སྐབས་ན་གནས་པ་དག་བཞིན་དུ་བེའུ་ད་ག་གིས་
ཀྱང་སྔོན་གྱི་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པར་མངོན་ན་ནོ།
གལ་ཏེ་
འདི་སྙམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་
གཏན་ཚིགས་དེ་མ་ངེས་པ་སྟེ། བསྐྱོད་་
པའི་ཕྱིར་དེས་ན་ཅི་རེ་ཞིག་ཁབ་ལོང་གིས་[༡]རྡོ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱོད་པ་བཞིན་དུ།

བེའུས་ཀྱང་སྔོན་གོམས་པར་མ་བྱས་པ་ཁོ་ནར་སྐྱོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། འོན་
ཏེ་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་བཞིན་དུ་སྔོན་གོམས་པར་བྱས་པས་བསྐྱོད་
པ་ཡིན་པ་
མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་སེམས་ན།
དེའི་ཕྱིར་བཤད་པ། ཁབ་ལོང་་
གིས་ནི་རྡོ་བསྐྱོད་པས།
གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་ཉིད་མ་ཡིན། དེ་ནི་ཟས་ཟ་
མཐོང་བའི་ཕྱིཕྱིར།
མ་གྲུབ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁབ་ལོང་གིས་[༢]
རྡོ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱོད་པ་
ཡོད་པ་བདེན་མོད་ཀྱི་དེ་ནི་ཟས་ཀྱི་དོན་དུ་མ་ཡིན་ནོ།
དེའི་ཕྱིར་ཟས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་བྱས་་་་
པའི་ཕྱིཕྱིར།
ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལ་སྐུར་པ་
འདེབས་པ་
ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ད་ག་གིས་དེ་སྒྲུབ་[༢]པ་གང་ཡིན་པ་་་་
སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན་བཤད་པ།
འདི་ལ་མི་དམིགས་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་
དེ་མངོན་སུམ་གྱིས་འགྲུབ་[༤]པར་འགྱུར་རམ།
འོན་ཏེ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་རྟོག་གྲང་ན། དེ་ལ་གལ་ཏེ་་
གླ
8---26ཎྜ


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*