མེད་པ་དེ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉིད་མཐོང་བའོ་ཞེས་ཉེ་བར་
གད་གས་ཏེ།
ཇི་སྐད་དུ་མཐོང་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའོ་ཞེས་གསུང་ས་པ་ལྟ་
བུའོ༑
སྐྱེ་བ་ད་གག་པ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ད་ག་གི་མཇུག་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ནི་འདི་
ཡིན་ཏེ།
དེ་ནི་དོན་དམ་ཉིད་དུ་ན། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན།
གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། ཡོད་མེད་མ་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། སྲེད་
མེད་དབང་ཕྱུག་སྐྱེས་བུ་དང་།
གཅོ་བོ་རྡུལ་ཕྲན་ལ་སོགས་པའི། རྒྱུ་ལས་
སྐྱེས་དང་གསལ་བྱ་ཡི།
དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་བྱ་བའི་
ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དེ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པ་གཞན་མེད་
པ་དང་།
སྐྱེད་པ་དང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་་་་
གྱུར་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏོ།
གཞན་ཡང་། དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ལས།
མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་བརྟེན་པ་དང་། གཅིག་ཉིད་གཞན་ཉིད་ཀུན་ཉོན་མོངས།
རྣམ་པར་བྱང་བར་[༢]བྱ་བརྟེན་པ། དཔེར་ན་མཁའ་ལ་ལྕག་[༢]འདེབས་ད་ང་།
ཚོན་གྱི་རི་མོའི་ལས་དང་ནི། ས་བོན་དག་ནི་སྐྱེ་མེད་ལྟར། རྟོག་པ་ཐམས་
ཅད་སྐྱེ་བ་མེད།
ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་[༤]དེ་ལ་སྲ་བ་ཉིད་ད་ང་།
གཤེར་བ་ཉིད་ད་ང་། ཚ་བ་ཉིད་ད་ང་། ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་
ངོ་བོ་ཉིད་ལ་རྟེན་དང་།
བརྟེན་པ་དང་། སྡུད་པ་དང་། སྨིན་པ་དང་།
འགྱུར་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་
ལྐོག་ཤལ་དང་།
མཇུག་མ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་་་་
མཚན་གཞི་ད་ང་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་དང་།
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ད་ག་དང་གཅིག་པ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་དང་།
བཅིངས་
པ་དང་ཐར་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ད་ང་།
རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱ་བ་ལ་
58---28ཏྲ


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*