ལོག་པར་འདོད་། རྟོག་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་[༡]ཡིན་ཕྱིར། སྨིག་རྒྱུ་ལ་ནི་ཆུ་བློ་
བློ་བཞིན༑
ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་[༢]བློས་དམིགས་པར་བྱ་བའི་་་་་
དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པ་ཡིན་གྱི་ཡང་དག་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྟོག་པ་[༢]ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིཕྱིར།
ད་པེར་ན་་་་
སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཆུ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ན་ནོ།
གང་
དག་འདི་སྐད་ཅེས་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ།

རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་མ་འགག་པའི་ཕྱིར་ར་རོ། གཅིག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ།
འབྲས་བུའི་སྐད་ཅིག་མ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ར་རོ། དེའི་བློ་ཡང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཁོ་
ནའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ད་ག་གི་ཕྱིར་བཤད་པ།
ཡོད་མེད་བློས་[༤]ནི་རྟོགས་བྱ་བ།
བཀག་ཕྱིར་དེ་བཞིན་མཁས་རྣམས་ཀྱི[༢]། རྣམ་པར་མི་རྟོག་[༦]བློ་གྲོས་ནི། སྐྱེ་
བ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེ།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་མེད་གཅིག་ཡིན་་
ནོ་སྙམ་པའི་བློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ན་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཡང་རྟོག་
པའི་སྒོ་ཉིད་ནས་གྲུབ་[༧]པའི་ཕྱིཕྱིར།
དཔེར་ན་མཐོ་ཡོར་ལ་འདི་མི་འམ་མཐོ་ཡོར་
སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟར་ཟིན་ཀྱང་མི་ཉིད་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའི་བློ་ལོག་པ་བཞིན་ན་ནོ།
དེ་
བཞིན་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བློས་
དམིགས་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་གང་ཡིན་
པ་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ན་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཡང་རྟོག་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་་་་
པའི་ཕྱིར་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ཉིད་བཞིན་ཏེ།
དེ་ལ་[༨]ཡང་དང་པོ་ཆུའི་བློ་སྐྱེ་ཞིང་ཆུར་
མི་དམིགས་པ་ན་དེའི་བློ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ད་ང་
མེད་
པ་གཉི་གའི་བད་ག་ཉིད་ཀྱི༐ཤེས་བྱ་[༩]མེད་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་མེད་པའི་བློ་་་་
ཡང་སྐྱེ་བ་མེད་ལ་བློ་དེའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་[༡༠]གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བ་ཞེས་ཉེ་བར་་་་་་་
གདགས་ཏེ།
དམིགས་སུ་མེད་པ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ར་རོ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ནི་
བྱ་
8---29ཧ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*